За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Актив на пензионерки
Комисија за набавки и реконструкции Комисија за здравство Комисија за културно-забавен живот
Комисија за спорт Клуб на љубители на книгата Историска секција

Тодор Тодоровски - претседател на Собрание Никола Маркоски - претседател на ЗП и на Извршен Одбор Манојло Дамевски - секретар на Извршен Одбор


 1. Огранок „Вардар“
 2. Огранок „Аеродром“
 3. Огранок „Јане Сандански“
 4. Огранок „Ново Лисиче“
 5. Огранок „Лисиче“

Здружението има 7 (седум) клубови на пензионери.

Собрание
мандат 2023-2027 год.

 1. Тодор Тодоровски
 2. Никола Маркоски
 3. Виолета Кусева
 4. Марија Мишковска
 5. Стојна Костоска
 6. Славољуб Зафировски
 7. Васил Тоциновски
 8. Михајло Дојчиновски
 9. Димче Јордановски
 10. Киро Бошкоски
 1. Манојло Дамески
 2. Вера Јанковска
 3. Драги Цветковски
 4. Милица Андреевска
 5. Љубомир Ристовски
 6. Славица Даутовска
 7. Алексо Митревски
 8. Марија Диниќ
 9. Трпана Димчева

Извршен одбор
мандат 2023-2027 год.

 1. Никола Маркоски
 2. Манојло Дамески
 3. Виолета Кусева
 4. Милица Андреевска
 5. Љубомир Ристовски
 6. Киро Бошкоски
 7. Славољуб Зафировски
 8. Васил Тоциновски
 9. Алексо Митревски

СПИСОК НА КОМИСИИ НА ИЗВРШЕН ОДБОР
МАНДАТ 2023-2027 год.

Комисија за културно забавен живот

 1. Виолета Кусева –претседател
 2. Васил Тоциновски
 3. Драги Цветковски

Комисија за спорт

 1. Славољуб Зафировски-претседател
 2. Милица Андреевска
 3. Алексо Митревски

Комисија за здравство и социјална помош

 1. Киро Бошкоски -претседател
 2. Виолета Кусева
 3. Милица Андреевска

Комисија за услуги и набавки

 1. Славољуб Зафировски-претседател
 2. Киро Бошкоски
 3. Љубомир Ристовски

Статутарна комисија

 1. Никола Маркоски-претседател
 2. Пандора Тошанова
 3. Иван Василев

Надзорен одбор

 1. Зоран Тевчев-претседател
 2. Глигорие Георгиевски
 3. Кирил Нешковски

Актив на пензионерки

 1. Марија Мишковска -претседател

Клуб на љубители на книгата

 1. Јован Мазгански-претседател

Историска секција

 1. Руса Трајкова -претседател

Делегати во СЗПМ

 1. Никола Маркоски
 2. Виолета Кусева

Претседатели на Одбори на ограноци на ЗП „Солидарност-Аеродром„-Скопје

 1. Киро Бошкоски за огранок„Лисиче“
 2. Славољуб Зафировски за огранок „Аеродром“
 3. Виолета Кусева за огранок „Ј.Сандански“
 4. Милица Андреевска за огранок „Ново Лисиче“
 5. Алексо Митревски за огранок „Вардар“

 

 
  изработено од Medium 3