За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Комисија за Статутарни и правни прашања Комисија за Здравство и социјална грижа Комисија за станбен и деловен простор
Комисија за култура Комисија за спорт и рекреација Активот на пензионерки

Велин Стојменов - претседател на Извршен одбор Костадин Дагалев - делегат во ИО на СЗПМ Мирјана Карајанова - сметководител и административен работник

Членови на Собрание

Стоименов Велин
Стојков Јован
Митрова Зора
Јанкулов Крсте
Гошевска Верка
Алексовски Атанас
Амповска Слобода
Ичокаева Катерина
Касапов Тано
Шапов Илија
Кочева Вита
Бекаров Димитар
Попов Димитар
Николова Марија
Маџунков Андон
Динев Крум
Горгиев Благој
Петрова Руса
Петров Никола
Гурова Мара
Јованов Димитар
Геров Рангел
Илиева Марија
Тошев Миле
Чочков Јован
Аџиев Панче
Калинова Лилјана

Членови на Извршен одбор

 1. Велин Стоименов
 2. Димитар Бекаров
 3. Благој Ѓоргиев
 4. Николова Марија
 5. Касапов Тано
 6. Атанас Алексовски
 7. Зора Митрова
 8. Верка Гошевска
 9. Крум Динев
 10. Никола Петров
 11. Димитар Јованов
 12. Миле Тошев
 13. Вита Кочева

Комисија за Станбен и деловен простор

1.Марија Николова - Претседател
2.Атанас Алексов - Член
3.Слободан Динев - Член
4.Донка Атанасова - Член
5.Бранко Ѓорески - Член

Комисија за култура

1.Алекса Трајков - Претседател
2.Анастас Стојанов - Член
3.Ценка Милковска - Член

Комисија за спорт

1.Мурџев Живко - Претседател
2.Димитар Бекаров - Член
3.Ангел Петров - Член
4.Вита Кочева - Член
5.Живко Силјановски

Комисија за здравство и социјални работи

1.Ристо Дојранлиев - Претседател
2.Сашо Цветановиќ - Член
3.Елена Стојанова - Член

Комисија за тековно и инвестиционо одржување

1.Благој Горгиев - Претседател
2.Крум Динев - Член
3.Атана Николов - Член

Актив на пензионерки

1. Јана Узунова - Претседател
2. Вита Кочева Заменик - Претседател
3. Мара Гурова Заменик - Претседател

Комисија за статут и правни работи

1. Алекса Трајков - Претседател
2. Димитар Цилков - Член
3. Лилјана Калинова - Член

Надзорен одбор

1. Ѓурѓа Икономова - Претседател
2. Борис Поцев - Член
3. Бранко Ѓоревски - Член

ЧЛЕНОВИ НА ОГРАНОЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ  ГЕВГЕЛИЈА

1. ГЕВГЕЛИЈА:

Први реон:
1.Михо Коџев - Претседател
2.Михо Коџев - Член
3.Слободан Динев - Член

Втор реон:
1.Горге Костов - Претседател
2. Димитар Аврамов - Член
3. Миле Димитров - Член

Трет реон:
1.Пеце Димитров - Претседател
2. Ристо Кочев - Член
3. Лена Хаџицимова - Член

Четврт реон
1.Ленче Ристова - Претседател
2. Драги Дилберов - Член
3. Владо Танов - Член

2. МИРАВЦИ:

1.Мара Атанасова - Претседател
2.Аце Еленов - Член
3. Стојан Трајков - Член

3. НЕГОРЦИ:

1.Ангел Митров - Претседател
2.Миле Лазаров - Член
3.Ристо Марковски - Член

4.КОВАНЕЦ:

1.Илиев Ристо - Член - Претседател
2.Велков Јован - Член

5.ПРДЕЈЦИ:

1.Попов Миле - Претседател
2.Карамитров Митко - Член

6.БОГОРОДИЦА:

1.Петров Рафаил - Претседател
2.Јован Танчев - Член
3.Ангел Петров - Член

7.МОИН И ГОРНИЧЕТ:

1.Крсте Ковачев - Претседател
2.Зафир Новаков - Член
3.Крсте Ангелов - Член

8. МРЗЕНЦИ:

1.Боро Николов - Претседател
2.Ефрем Петков - Член
3.Динев Димитар

9.СМОКВИЦА:

1.Живко Јанев - Претседател
2.Марија Олах - Член
3.Мило Сулев - Член

10.ДАВИДОВО:

1.Ристова Гроздана - Претседател
2.Митко Геров - Член
3.Крсто Крстанов

 
  изработено од Medium 3