За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарна комисија
Комисија за спорт и рекреација Комисија за културно забавен живот
Комисија за здравство и социјални грижи Претседатели на ограноци

   
Васил Туранов - претседател   Ѓорги Шапкаров - претседавач на собрание   Марија Каракамишева - секретар

Органи и тела на ЗП Богданци - 2019 – 2023 год.

СОБРАНИЕ

 1. Васил Туранов
 2. Ѓорги Шапкаров - претседавач
 3. Каранфила Демерџиева
 4. Методија Донев
 5. Екатерина Пеева
 6. Драги Ангов
 7. Љупчо Динев
 8. Драги Петрушев
 9. Санда Петрушева
 10. Ѓорге Гогов
 11. Михаил Ванчев
 12. Виолета Шутарова
 13. Марика Каракамишева
 14. Томе Арнаудов
 15. Сузана Мандалова
 16. Владимир Капсаров
 17. Виктор Тунџев
 18. Боро Ќосев
 19. Боро Спасиќ
 20. Јован Бејков
 21. Илија Иванов

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Васил Туранов - претседател
 2. Екатерина Пеева
 3. Методија Донев
 4. Андон Пачиколев
 5. Љубомир Динев
 6. Милчо Ванов
 7. Томе Арнаудов
 8. Сузана Мандалова
 9. Боро Косев

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Ѓорѓе Станчев – претседател
 2. Санда Узунова
 3. Санда Станчева

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 1. Дафина Маџирова
 2. Ѓорѓе Гогов
 3. Илија Манолев

ВИКТОР ТУНЏЕВ - делегат во СЗПМ

ИЛИЈА МАНОЛЕВ - Претседател на ОГРАНОК Богданци

ТОДОР ПАНОВ - Претседател на ОГРАНОК Стојаково

МИРКО МУРЏЕВ - Претседател на ОГРАНОК Ѓавото

ЃОРЕ ЈОВАНОВИЌ - Претседател на ОГРАНОК Селемлија

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Илија Лештов
 2. Драги Петрушев
 3. Боро Ќосев

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ГРИЖА

 1. Слободанка Шутарова
 2. Кристина Караколева
 3. Суза Манолева

КОМИСИЈА ЗА КУТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ

 1. Владо Иванов
 2. Љубомир Динов
 3. Андон Пачиколев

ПОПИСНА КОМИСИЈА

 1. Жана Чакаова
 2. Каранфила Демерџиева
 3. Томе Арнаудов

АРХИВАР – СЕКРЕТАР на ЗП Богданци - МАРИЈА КАРАКАМИШЕВА

Актив на пензионерки - ЗП  Богданци

 1. Марија Каракамишева - претседател
 2. Вангелица Петрушева
 3. Ката Гогова
 4. Драгица Минева
 5. Снежана Чалова
 6. Венка Стратрова
 7. Каранфила Демерџиева
 8. Дитка Шапова
 9. Невенка Калчева
 10. Санда Узунова
 11. Кристина Караколева
 12. Дафинка Маџирова
 13. Катерина Петрушева
 
  изработено од Medium 3