За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Статутарно-правна комисија Комисија за спорт и рекреација


Лутвија Салоски - претседател на ЗП Лабуништа Хамди Асани - делегат во СЗПМ Адил Беќироски - претседател на Комисија за спорт и рекреација

СОБРАНИЕ

1.Лутвија Салоски - претседател
2.Хамди Асани
3.Бејадин Салкоски
4.Андрија Пајкоски
5.Никола Мариноски
6.Ејуп Тафилоски
7.Рамадан Сефиданоски
8.Емин Мехмедоски
9.Изет Каралиески
10.Ариф Салкоски
11.Ашим Идризоски
12.Недим Ќазимоски

13.Зеќир Кормакоски
14.Адил Беќироски
15.Ајдин Рамушоски
16.Нејат Салоски
17.Адем Мавмудоски
18.Назиф Бајрамоски
19.Неврус Исакоски
20.Рамадан Бајрамоски
21.Текија Ахмети

Извршен одбор

1.Лутвија Салоски - претседател
2.Хамди Асани
3.Бејадин Салкоски
4.Андрија Пајкоски
5.Рамадан Сефиданоски
6.Рамадан Бајрамоски
7.Никола Мариноски
8.Ајдин Рамушоски
9.Изет Каралиески

Надзорен одбор

1.Неврус Исакоски-претседател,
2.Адем Мавмудоски,
3.Зеќир Кормакоски -членови

Претседатели на Месни ограноци

1. Месен огранок Лабуништа - _______
2. Месен огранок Бороец - Рамадан Сефиданоски
3. Подгорци - Спасе Мариноски

СТАТУТАРНО ПРАВНА КОМИСИЈА

1.Бејадин Салкоски - претседател
2.Никола Мариноски
3.Назиф Бајрамоски

Делегат во Собрание на СЗПМ

Хамди Асани

 

 
  изработено од Medium 3