За нас Организација Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарна комисија
Комисија за културно забавен живот Комисија за спорт и рекреација
Комисијата за економија и стандард Пописна комисија
Актив на пензионерки


Нетков Ристе претседател на ЗП – Штип

Донев Јордан потпретседател на ЗП-Штип

Јаковлев Димитар секретар на ЗП-Штип

ЗП Штип има 13 ограноци и 7 Клубови на пензионери.

Здружение на пензионери Штип во периодот 2019-2023 година

СОБРАНИЕ НА ЗП ШТИП

 1. Нетков Ристе
 2. Деспотов Илија
 3. Станчев Трајче
 4. Малинов Петре
 5. Јанинков Трајче
 6. Трајков Благој
 7. Јорданов Раде
 8. Димитар Јаковљев
 9. Јордан Донев
 10. Поповски Бошко
 11. Бочварска Владанка
 12. Ристов Трајан
 13. Смолик Момчило
 14. Џонова Марија
 15. Кангалов Никола
 1. Ордев Радојко
 2. Шалева Стојка
 3. Папаров Димитар
 4. Кошавалиска Ана
 5. Јаневски Панајот
 6. Рибарски Димитар
 7. Ристов Стојанче
 8. Дошева Душанка
 9. Георгиев Мите
 10. Кире Стоилковски
 11. Славе Крстев
 12. Павле Насев
 13. Тодор Јанев
 14. Љупчо Кудев
 15. Ташев Мијалче

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Нетков Ристе
 2. Деспотов Илија
 3. Станчев Трајче
 4. Јанинков Трајче
 5. Јорданов Раде
 6. Димитар Јаковлев
 7. Јордан Донев
 8. Бочварска Владанка
 9. Смолик Момчило
 1. Џонова Марија
 2. Кангалов Никола
 3. Шалева Стојка
 4. Јаневски Панајот
 5. Димитар Рибарски
 6. Дошева Душанка
 7. Стоилковски Кире
 8. Славе Крстев
 9. Тодор Јанев
 10. Папаров Димитар

Надзорен Одбор

 1. Балов Мијалче
 2. Денков Ванчо
 3. Горѓиева Весна

Статутарна Комисија

 1. Јордан Донев
 2. Ристов Трајан
 3. Тодор Јанев

Комисија За Економија И Стандард

 1. Јаневски Панајот
 2. Деспотов Илија
 3. Јорданов Раде
 4. Станчев Трајче
 5. Ордев Радојко

Комисија За Културно Забавен Живот

 1. Поповски Боше
 2. Јанинков Трајче
 3. Дошева Душанка
 4. Џонова Марија
 5. Павле Насев
 6. Малинов Петре

Комисијата За Спорт

 1. Смолик Момчило
 2. Папаров Димитар
 3. Кангалов Никола
 4. Стоилковски Кире
 5. Георгиев Мите
 6. Шалева Стојка

Актив на жени

 1. Бочварска Владанка
 2. Шалева Стојка
 3. Кошавалиска Ана

 

 
  изработено од Medium 3