За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Одбор за надзор и контрола Комисија за статут и правни прашања
Комисија за материјална помош Социјална и здравствена заштита Комисија за културно-забавен живот
Комисија за спорт и рекреација

Атанас Крстев,
претседател на Собрание
Данче Даскаловска,
претседател на Извршен одбор
Моме Лазаревски,
администратор

СОБРАНИЕ

1. Атанас Крстев - претседател
2. Данче Даскаловска
3. Томе Николов
4. Никола Илиев
5. Ристо Арапов
6. Костадинка Витанова
7. Јосиф тенев
8. Јован Пачемски
9. Убавка Врешкова
10. Павлина Камчева
11. Андон Туфекчиев
12. Миле Василев
13. Борис Василев
14. Илчп Бабулов
15. Љубица Цимбулева
16. Благородна Меркова
17. Моме Лазаревски - администратор
18. Трајанка Ангелова
19. Роза Малинова
20. Антонијо Донев
21. Ѓеорги Младенов
22. Ратко Силавски
23. Голубинка Мицева
24. Александар Ристов
25. Бранко Достинов
26. Ристо Бургунџиев
27. Елена Орцева
28. Ѓорѓи Палазов
29. Симо Вангелов
30. Виолета Калапоцева
31. Крсто Петковиќ
32. Томе Атанасов

33. Коста Станков
34. Иван Стојменов
35. Пенчо Иванов
36. Ристо Чурлинов
37. Киро Ценев
38. Душка Хаџиева
39. Ратка Муканова
40. Ванчо Колев
41. Аница Шаренковска
42. Митко Спасов
43. Томе Василев
44. Ѓорѓи Пандев
45. Илија Томов
46. Кирило Митрев
47. Борис Ѓорѓиев
48. Бранко Лазаров
49. Трајанка Ставрева
50. Дино Јанев
51. Данка Лазарова
52. Андреј Динов
53. Владимир Вучков
54. Жикоп Жежовски
55. Ванѓа Пенева
56. Кристина Станојкова
57. Ѓорѓе Христов
58. Македонка Весова
59. Симеон Минов
60. Ѓорѓи Коцев
61. Никола Илиев

ИЗВРШЕН ОДБОР

1. Данче Даскаловска – претседател
2. Томе Атанасов
3. Ристо Арапов
4. Убавка Врешкова
5. Борис Василев
6. Трајанка Ангелова
7. Ѓорѓи Младенов
8. Елена Орцева

9. Симо Вангелов
10. Иван стојменов
11. Ванчо Колев
12. Владимир Вучков
13. Бранко Лазаров
14. Симо Минов
15. Ванѓа Пенева

ОДБОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛА

1. Никола Донев
2. Цонка Шарламанова
3. Јосиф Тенев

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРАВНИ ПРАШАЊА

1. Борис Ристов
2. Никола јаков
3. Јосиф Тенев

КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНА ПОМОШ, СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Тиме Данчев
2. Јован Пачемски
3. Виолета Калапоцева
4. Љубица Цимбулева

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ

1. Симо Фончев
2. Ванѓа Пенева
3. Павлина Босиљанова
4. Панче Караманов
5. Киро Иванов

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

1. Панде Иванчев
2. Стојан Ристов
3. Илчо Бабулов
4. Павлина Камчева
5. Вангел Христов

 
  изработено од Medium 3