За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија

Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
комисија за културен и забавен живот комисија за спорт и рекреација комисија за здравство и здравствена заштита
комисија за набавка и расходување на основни средства комисија за набавка и расходување на основни средства Актив на пензионерки

Здружението има 8 ограноци.

 
Петрит Имами,
претседател
Мухамед Хиса,
секретар
 

СОБРАНИЕ

1.  Петрит Имами – претседател
2.   Мухамед Хиса - секретар
3.   Ирфан Уштеленца
4.   Беџет Имероски
5.   Авзи Муслиоски
6.   Мируше Исламоска
7.   Феим Насуфоски
8.   Латиф Латифоски
9.   Скендер Рамадани
10. Џемо Џемоски
11. Мустафа Скикули
12. Арфије Јонузи
13. Имер Карпузи
14. Зини Аме

15. Петрит Имами
16. Лулзим Мела
17. Маријонка Уштеленца
18. Фитим Алили
19. Назми Куртиши
20. Неџат Имери
21. Скендер Каја
22. Севдије Војника
23. Авни Рамаданоски
24. Блаже Петрески
25. Емихан Шеху
26. Селаудин Чиче
27. Бесник Поцеста

ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ

Есат Качалнику
Нузи Асани
Нефаил Спахиу
Илми Куртиши
Идриз Рамадан
Ќефсер Хаџиреџа

Назми Демоски
Дестан Дестаноски
Африм Беќироски
Аџи Арсланоски
Шабан Џафероски
Аки Марку

ИЗВРШЕН ОДБОР

1.  Петрит Имами – претседател
2.   Мухамед Хиса - секретар
3.   Ирфан Уштеленца
4.   Беџет Имероски
5.   Авзи Муслиоски
6.   Џемо Џемоски
7.   Авни Рамаданоски
8.   Блаже Петрески
9.   Скендер Каја
10. Емијан Шеху

11. Зини Аме
12. Лулзим Мела
13. Петрит Имами
14. Севдије Војника
15. Фитим Алили
16. Мируше Исламоска
17. Латиф Латифоски
18. Мустафа Скикули
19. Арфије Јонузи

Делегат во СЗПМ

Авни Рамадановски

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Феим Насуфоски – претседател
2. Илми Куртиши
3. Африм Беќироски
4. Исмет Мерсоски

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 1. Мухамед Хица – претседател
 2. Блаже Петрески
 3. Авни Рамадановски
 4. Марионка Уштеленци

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ

 1. Мустафа Скикули – претседател
 2. Неџбедин Леши
 3. Неџат Имери
 4. Емихан Шеху

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ

 1. Ирфан Уштеленца – претседател
 2. Али Исламоски
 3. Али Лазри
 4. Назми Куртиши

КОМИСИЈА ЗА ПОМОШ, СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА И ПОСЕТА НА БОЛНИ ПЕНЗИОНЕРИ

 1. Мухамед Хиса - претседател
 2. Петрит Имами
 3. Маријонка Уштеленца
 4. Месуде Цами

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 1. Ферит Војника – претседател
 2. Арфије Јонузи
 3. Фитим Алили
 4. Блаже Петрески

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКА И РАСХОДУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

 1. Севдије Војника – претседател
 2. Ариф Дамајлоски
 3. Имер Карпузи
 4. Авни Рамаданоски

МАРИОНКА УШТЕЛЕНЦА - претседател на АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ

 
  изработено од Medium 3