За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Актив на жени
Комисија за статут и правни прашања Комисија за спорт и рекреација Комисија за здравство
Комисија за култура Комисија за еднократна парична помош Комисија за тендери
Комисија за попис Комисија за екологија

д-р Виолета Андонова - претседател Димитар Арсов - секретар Димитар Костадинов - делегат во СЗПМ

С О Б Р А Н И Е

1. д-р Виолета Андонова - претседател
2. Стоичов Сребран 
3. Цоневски Младен
4. Колевски Kоце
5. Петровски Јордан
6. Ѓоргиевски Павле
7. Петровски Димитар
8. Домитровски Методи
9. Дамјановска Надица
10.  Рибаков Тасин
11. Георгиевски Георги
12. Арсова Виолета
13. Арсов Димитар
14. Георгиевски Митко
15. Мемедов Алија
16. Цурев Никола
17. Петровски Љубе
18. Богдановски Стојанче
19. Џабирска Нада
20. Илиевски Тоше
21. Десподов Арсенко
22. Златковски Богдан
23. Радисавов Георги
24. Гошев Живко
25. Георгиевски Спасе
26. Узунски Трајан
27. Зафиров Кирил
28. Димитров Љупчо
29. Стојковска Сузана
30. Иванов Иван
31. Иванов Костадин

ИЗВРШЕН ОДБОР

1.  д-р Виолета Андонова - претседател
2.  Димитровски Љупчо
3.  Радисавов Ѓорги
4.  Џабирска Нада
5.  Георгиевски Ѓорги
6.  Колевски Kоце
7.  Арсова Виолета
8.  Богдановски Стојанче
9.  Петровски Љубе
10. Петровски Димитар
11.  Дамјановска Надица

Членови на надзорен одбор:

1.  Петровски Љупчо - претседател
2.  Ивановска Здравка
3.  Златковски Стоил

Комисија за статут и правни прашања:

1.  Митев Трајан - претседател
2.  Стојчевски Славе 
3.  Кушовски Ефтим

Членови во активот на жени:

1.  Горгиева Верка - претседател
2.  Спасевска Снежана
3.  Димитровска Јаворка
4.  Анакиева Лозенка
5.  Стојковска Ана

Комисија за спорт и рекреација:

1.  Мишев Војо - претседател
2.  Цурев Никола
3.  Георгиев Станко

Комисија за култура:

1.  Георгиевски Георгија - претседател
2.  Николовски Љупчо
3.  Симоновски Мирко

Комисија за здравство:

1.  Арсова Виолета - претседател
2.  Стоичов Сребран
3.  Гошев Живко

Комисија за еднократна парична помош:

1.  Петровски Миле - претседател
2.  Колевски Гоце
3.  Ристовски Ефрем

Комисија за тендери:

1.  Велинов Миле - претседател
2.  Георгиев Митко
3.  Узунски Спиро

Комисија за попис:

1.  Јовановска Мирјана-претседател
2.  Петровски Јордан

Комисија за екологија:

1.  Aнгелов Ванчо -претседател
2.  Крстевски Методи
3.  Георгиевски Киро

Претседатели на ограноци:

1.   Mилково Брдо - Арсов Никола
2.   Ново Делчево - Георгиев Станко
3.   Први реон -  Дулгерски Славчо
4.   Втори реон - Петровска Горјанка
5.  Трети реон - Николовски Мишо
6.  с. Sвегор - Златкова Иванка
7.  с. Тработивиште - Толевски Видо
8.  с Габрово - Ефтимовски Цветко
9.  с Вирче - Стојановски Миле
10. с. Стамер - Пешовски Мирко
11.  с. Разловци - Џаџовски Ѓорги
12.  с. Драмче - Цоневски Ефрем
13.  с. Бигла, Илијово и Турија - Илиев Блаже 
14.  с. Град - Мингарова Сухеја

 

 
  изработено од Medium 3