За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

ЗП Демир Хисар формирано е во далечната 1968 година.
Во изминатите 50. години од формирањето на пензионерското здружение во Демир Хисар раководеле повеќе функционери. Сите тие, во времето кога биле на чело на Здружението на пензионери, дале свој придонес во подобрувањето на животот на пензионерите, па затоа имаат подеднаква заслуга за тоа што денес ЗП Демир Хисар е здружение кое постигнува забележителни резултати на сите полиња, и иако е мало по број (1690 членови, организирани во 17 ограноци), спаѓа во редот на поактивните здруженија во рамките на СЗПМ.

Претседатели по години:
Нове Вељановски -  с. Белче (1968 – 1970)
Отец Трајко Поповски - с. Слепче (1970 – 1974)
Трајче Секуловски - с. Железнец (1982-1986)
Вангел Тасевски - с. Сопотница (1986 -1990)
Пејко Макариовски - с. Доленци (1990 – 1994)
Ѓорѓија Бошевски - Демир Хисар (1994 – 2006)
Петар Бубаќовски - с. Сопотница (2006 – 2010)
Драган Ангелевски - Демир Хисар (2011 – 2012)

Во 2012 година за претседател е избран  Пере Петревски, а за секретар Борис Најдовски. На таа функција се и денес.

Податоци за здружението:
ЗДРУЖЕНИЕ  НА ПЕНЗИОНЕРИ  ДЕМИР ХИСАР
ул. „Маршал Тито“ бб Демир Хисар
Тел.: + 389 047 276 951
Е-маил: Zoranstevanovski1@gmail.com

 
  изработено од Medium 3