За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Надзорен одбор Извршен одбор
Комисија за статут и правни прашања Комисија за спорт Комисија за културно забавен живот
Актив на пензионерки

Кирило Блажевски - претседател Пере Петревски - претседател на надзорен одбор Борис Најдовски - секретар Иван Коруновски - делегат во СЗПМ

Членови на Собранието на ЗП Демир Хисар

Кирило Блажевски
Зоре Груевски
Борис Нечевски
Благица Богоевска
Василе Здравевски
Томе Милевски
Зоре Трпчевски
Божин Спасевски
Иванчо Стојановски
Вецко Џамбазовски
Пера Китановска
Ило Брајановски
Кале Солунчевски
Вецко Спировски
Веле Пољанковски
Здравко Огненовски
Радослав Пупунчевски
Драге Богоевски
Живко Боримечковски
Пецо Коштревски
Верка Лозановска

Членови на Извршен одбор на ЗП Демир Хисар

Василе Здравевски
Томе Милевски
Веле Пољанковски
Благица Богоевска
Вецко Спировски
Верка Лозановска
Зоре Трпчевски
Живко Боримечковски

Членови на Надзорен одбор

Пере Петревски
Љубо Трајановски
Живко Јоновски

Актив на пензионерки

Благица Богоевска - претседател
Верка Лозановска
Виолета Петревска
Бонда Гаревска
Душанка Цветковска
Дана Бојаџиева
Ванка Шоклевска

Комисија за статутарно-правни прашања

Кирило Блажевски - претседател
Василе Здравевски
Пера Китановска

Комисија за културно- забавен живот

Зоран Стевановски - претседател
Благица Богоевска
Благоја Дамчевски

Комисија за спорт и рекреација

Пере Петревски - претседател
Благоја Петревски
Благоја Богоевски

Ограноци

 1. Демир Хисар
 2. с. Смилево (с.Обедник)
 3. с. Стругово (с.Загориче и с.Утово)
 4. с. Кутретино и Суводол
 5. с. Слепче
 6. с. Вардино
 7. с. Граиште (с.Белче, с.Бараково)
 8. с. Единаковци
 9. с. Света
 10. с. Журче
 11. с. Сладуево
 12. с. Прибилци (с. Н. Село, с.Растојца, с.Ракитница, с.Кочишта)
 13. с. Сопотница (с.Радово)
 14. с. Жван
 15. с. Доленци (с.Брезово, с.Зашле, с.Г. и М.Илино, с.Базерник, с.Бабино, с.Велмевци)
 16. с. Вирово (с.Мренога)
 17. с. Слоештица

СПИСОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ ВО ДЕМИР ХИСАР

огранок Демир Хисар претсед. Кирило Блажевски
с. Кутретино и Суводол Илија Димитриовски
с. Жван Борис Најдовски
с. Доленци Верка Лозановска
с. Вирово Здравко Огненовски
с. Слоештица Веле Пољанковски
с. Сопотница Љубо Трајановски
с. Журце Иванчо Стојановски
с. Прибилци Флорин Петревски
с. Единаковци Алексо Темелковски
с. Смилево Илија Геневски
с. Света Симе Ѓоргиовски
с. Вардино Сандо Лозановски
с. Белче Симе Трајковски
с. Стругово Симе Степановски
с. Слепче Иван Коруновски
с. Граиште Глигур Велевски
 
  изработено од Medium 3