За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Здружението на пензионерите на Општина Дојран е основано со Одлука на Собранието на Здружението на ден 05.02.1999 година. (Со раздружување од Општинското здружение на пензионерите на Општина Гевгелија).
Здружението е потврдено со Судска одлука од 06.04.1999 година.
Прв претседател на Здружението на пензионерите на Општина Дојран е Терзиев, а Седиштето на Општинското здружение е во просториите на Општина Стар Дојран, што значи дека здружението нема свои простории.  Од 22 февруари 2011 година за претседател на Собранието и на Извршниот Одбор  е избран Боривој Бојаџиев, кој е и делегат во Собранието на СЗПМ.
Претседатели на Извршниот Одбор на Здружение на пензионерите на Општина Дојран досега биле: Топчев Петар, Илиев Петар и Попкочева Елиница. Здружението денес брои 540 членови. Здружението е мало по број, но учествува во сите активности за кои има сили и средства.

Досегашни претседатели на Собрание:
Терзиев Војо, Бојаџиев Боривој,
Досегашни претседатели на Извршен Одбор:
Топчев Петар, Илиев Петар, Попкочева Елиница

 
  изработено од Medium 3