За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Комисија за култура Комисија за спорт Комисија за статутарни и правни прашања

Динчо Бошнаков - претседател Мито Гушев - делегат во СЗПМ Горанче Петровски - секретар

СОБРАНИЕ

 1. Механџиски Ѓорги - претседавач
 2. Бошнаков Динчо
 3. Гушев Митко - делегат во СЗПМ
 4. Тончева Снежана
 5. Јованчевски Фонтен
 6. Тошева Шекерина
 7. Чучуманов Глигор
 8. Радојчиќ Милен
 9. Цветаноски Ратко
 10. Терзиев Ѓорѓи
 11. Ристов Ристо
 12. Ангелов Васил
 13. Ризов Илија
 14. Димов Мито
 15. Ризова Марија
 16. Николов Митко
 17. Колевски Коце

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Бошнаков Динчо – претседател
 2. Механџиски Ѓорги
 3. Терзиев Ѓорѓе
 4. Ризов Илија
 5. Чучуманов Глигор
 6. Донева Весна
 7. Николов Митко

СЕКРЕТАР

Горанче Петровски

КОМИСИЈА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Радојчиќ Милен - претседател
 2. Бојаџиева Верча
 3. Тунева Ленче
 4. Николов Митко
 5. Ризов Илија

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ

 1. Механџиски Ѓорги – претседател
 2. Тошева Шекерина
 3. Џинев Ристо

АКТИВ НА ЖЕНИ ПЕНЗИОНЕРКИ

 1. Донева Весна

СПИСОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИТЕ

 1. Стар Дојран – Чучуманов Глигор
 2. Нов Дојран – Механџиски Ѓорги
 3. Николич – Терзиев Ѓорѓе
 4. Црничани – Николов Митко
 5. Фурка – Ризов Илија

 
  изработено од Medium 3