За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Комисија за спорт и рекреација Комисија за награди и парична помош
Комисија за огревно дрво и помош во артикли Комисија за забава и култура

   
БЛАГОЈА АТАНАСОВСКИ,
Претседател на собрание  
  ВАСЕ ЃОРЃИЕВСКИ,
Претседател на ИО
  ВИНКО АНГЕЛОВСКИ,
Претседател на НО
         
       
    ЦАНЕ АНТОВСКИ,
Делегат во СЗП на град Скопје
   
Собрание на Здружението

СОБРАНИЕ

 1. Благоје Атанасовски претседател на собрание
 2. Киро Митревски
 3. Јовица Стојановски
 4. Павле Ацевски
 5. Зоран Крстевски
 6. Љупче Ивановски
 7. Блаже Станисавовски
 8. Цветан Велковски
 9. Цане Антовски
 10. Стојан Арсовски
 11. Томе Павловски             

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Васе Ѓорѓиевски претседател
 2. Трајче Христовски потпретседател
 3. Нада Стојанова член
 4. Владо Гелевски член
 5. Станимир Марковски член

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Винко Ангеловски претседател
 2. Стојанче Николовски член
 3. Кирил Тодоровски член

Делегат во СЗПМ

 1. Цане Антовски

Секретар - Славка Трајковска

 

 

 
  изработено од Medium 3