За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Статутарна комисија Актив на Жени Комисија за култура и рекреација
Комисија за спорт и спортски натпревари Комисија за станбен и деловен простор Комисија за синдикално снабдување
Комисија за работа со клубот на пензионери Комисија за здравствено осигурување, материјална и социјална заштита и хуманитарни дејности  

Мехмед Мехмеди - Претседател на Собрание Душан Ристоски - Претседател на здружение Добривој Лазарески - Секретар

Делегати на Собрание

1.Бобе Угриноски

2. Славка Трајаноска

3.Ристпоманов Димитар

4.Добривој Лазарески

5.Душан Ристоски

6. Милисав Стефаноски

7.Тодор Трајкоски

8.Томислав Велјаноски

9.Менка Жунгулова

10.Китаноски Лубиша

11.Ратко Петрески

12.Шаќет Мехмеди

13.Асдип Беќири

14.садик Мустафа

15.Али Мехмедоски,

16.Стефан Шурбаноски

17.Фазлија Феќушоски

18.Гоце Матески

19.Цена Ангелеска

20.Светлана Крстеска

21.Јован Илиоски

22.Славе Сарафилоски

23.Коста Софрониоски

24.Славе Кузманоски

25.Јагода Запатоска

26.Стојче Петкоски

27.Саве Димитриоски

28.Благоја Спироски,

29.Живко Тасески

30.Јован Милошески

31.Цветан Спироски

32.Богоја Стефаноск

33.Велјана Спасеноска

34.Исмаил Мехмеди,

35.Мехмед Мехмеди,

36.Мустафа Рамадани,

37.Сулеман Сулемани,

38.Селим Кадриу

39.Садик Садик

40.Емин Адили

Членови на Извршен одбор

1.Душан Ристоски
2.Славка Трајаноска
3.Шоќет  Мехмеди
4.Светлана  Крстеска
5.Томислав Велјаноски
6.Богоја Стефаноиски
7.Цветсн Спироски
8.Селим  Кадриу
9.Стефан  Шурбаноски
10.Славе Кузманоски
11.Исмаил  Мехмеди


Извршен одбор

Членови на Надзорен Одбор

  1. Донка Трајаноска  претседател,
  2. Нане  Атанасоски  заменик
  3. Зорица  Наумоска- член

Членови на Статутарна комисија

    1. Коста  Софрониоски
    2. Миливој Стефаноски
    3. Садин Арслани

 

Претседатели на месни ограноци

1.Мачкиќ Милосов
2.Менка Дическа
3.Јован Митрески
4.Ислам Мехмеди
5.Велимир Ангелески
6.Мицкоски Мирко
7.Славко Софрониоски
8.Ефто Кузманоски
9.Аница Иванова
10.Слободан Филипоски
11.Стојан Цветкоски

Работни комисии при ЗП - Кичево

Комисија за култура и рекреација

1.Саве Димитриески –претседател
2.Даме Арсоски –заменик
3.Aнгелина Ристоска –член

Комисија за спорт и спортски натпревари

1.Даномир  Ристоманов- претседател
2. Драган Столески- заменик
3. Менче Жунгулова  -член

Комисија за станбен и деловен простор

1.Тодор Трајкоски - претседател,
2.Цена Ангелеска- заменик
3.Шаќет Мехмеди- член

Комисија за синдикално снабдување

1.Фидан Китаноски -  претседател,
2. Благоја  Џикоски   -заменик,
3.Сулеман  Сулемани- член

Комисија за работа со клубот на пензионери

1.Бобе Угриноски- претседател
2.Петре Фиданоски - заменик
3.Јовче  Цветаноски - член

Комисија за здравствено осигурување, материјална и социјална заштита и хуманитарни дејности

  1. Нада Мицкоска- претседател,
  2. Размена Tемелкоска– заменик,
  3. Сафиудин Карагоски - член

Делегат на Собранието на Сојузот на пензионерите на Македонија

  1. Ратко Петрески – дипломиран економист

 

 
  изработено од Medium 3