За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Статутарна комисија Актив на Жени Комисија за култура и рекреација
Комисија за спорт и спортски натпревари Комисија за станбен и деловен простор Комисија за синдикално снабдување
Комисија за работа со клубот на пензионери Комисија за здравствено осигурување, материјална и социјална заштита и хуманитарни дејности  

Мехмед Мехмеди - Претседател на Собрание Душан Ристоски - Претседател на здружение Добривој Лазарески - Секретар

Делегати на Собрание

1. Бобе Угриноски
2. Славка Трајаноска
3. Даме Арсоски
4. Добривој Лазарески
5. Душан Ристоски
6. Милисав Стефаноски
7. Олга Павичиќ
8. Томислав Велјаноски
9. Менка Жунгулова
10. Владо Момироски
11. Јовван Митрески
12. Шаќет Мехмеди
13. Беќир Насуфи
14. Али Мехмеди
15. Имер Мехмеди
16. Стефан Шурбаноски
17. Ќиро Блажески
18. Мустафа Ефатоски
19. Цена Ангелеска
20. Светлана Крстеска
21. Јован Илиоски

22. Мирко Спасеноски
23. Коста Софрониоски
24. Славе Кузманоски
25. Јагода Запатоска
26. Стојче Петкоски
27. Саве Димитриоски
28. Богоја Стефаноски
29. Благоја Спироски
30. Живко Тасески
31. Мицко Станкоски
32. Борис Богојоски
33. Јанко Спироски
34. Велјана Спасеноска
35. Ислам Мехммеди
36. Мехмед Мехмеди
37. Слободан Филипоски
38. Мазлам Нуредини
39. Селим Кадриу
40. Садик Садику
41. Емин Адили

Членови на Извршен одбор


Извршен одбор

1. Душан Ристоски
2. Славка Трајаноска
3. Шоќет Мехмеди
4. Светлана Крстеска
5. Томислав Велјаноски
6. Богоја Стефаноски
7. Јанко Спироски
8. Селим Кадриу
9. Ќиро Блажески
10. Славе Кузманоски
11. Исмаил Мехмеди

Членови на Надзорен Одбор

1. Донка Трајаноска претседател,
2. Нане Атанасоски заменик
3. Зорица Наумоска- член

Членови на Статутарна комисија

1. Коста Софрониоски
2. Миливој Стефаноски
3. Садин Арслани

Делегат на Сојузот на пензионерите на Македонија

Бобе Угриноски

Претседатели на месни ограноци

1. Јован Цветаноски
2. Доста Андоноска
3. Ратко Петрески
4. Ислам Мехмеди
5. Велимир Ангелески
6. Крсто Николоски
7. Живко Андрески,
8. Ефто Кузманоски
9. Сулеман Сулемани
10. Садин Арслани
11. Борис Богоески

Актив на Жени при ЗП Кичево

1. Ангелина Ристоска –претседател
2. Донка Трајаноска –заменик
3. Славка Трајаноска -секретар

Работни комисии при ЗП - Кичево

Комисија за култура и рекреација

1. Ангелина Ристоска –претседател
2. Даме Арсоски –заменик
3. Саве Димитриески –член

Комисија за спорт и спортски натпревари

1. Даномир Ристоманов - претседател
2. Размена Темелкоска - заменик
3. Стефан Шурбаноски - член

Комисија за станбен и деловен простор

1.Тодор Трајкоски - претседател
2.Благоја Џикоски- заменик
3.Шаќет Мехмеди- член

Комисија за синдикално снабдување

1.Фидан Китаноски - претседател
2.Ќиро Гавазов-заменик
3.Живко Тасески - член

Комисија за работа со клубот на пензионери

1. Трајче Дукоски- претседател,
2. Петре Фиданоски - заменик
3. Исмаил Мехмеди - член

Комисија за здравствено осигурување, материјална и социјална заштита и хуманитарни дејности

1. Менка Жунгулова- претседател,
2. Мира Илиоска – заменик,
3. Сафиудин Карагоски - член

 
  изработено од Medium 3