За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

Програма за работата на ЗП Кичево за 2019 година

Во текот на 2019 година ќе продолжи активноста на органите и телата и комисиите и месните ограноци со раководството на Здружението за успешно разрешување на барањата на пензионерите членови на здружението.

Ќе продолжи соработката со здруженијата на пензионери во регионот со цел да се донесуваат значајни заклучоци и одлуки од интерес на пензионерите, како и соработка со Сојузот на пензионери на Македонија во склад со нивната програма за 2019 година, активна соработка со локалната самоуправа, соработка со општинската организација на црвениот крст, домот на културата, фондот за пензиско и здравствено осигурување, активот на жени пензионерки и други органи и тела.

Здружението во текот на 2019 година ќе се залага за домаќинско трошење на  финансиските средства, а наменските средства да се користат за  подобрување на животот на пензионерите, за заштита на старите и изнемоштен лица, како и помагање со средства на пензионери со ниски пензии.

Во текот на 2019 година Здружението на пензионери со посебна одлука го прифати учеството на сите заинтересирани пензионери за учество на манифестациите  од областа на културниот  и спортскиот живот на пензионерите (регионални и републички), што го организира Сојузот на пензионерите на Македонија.
Здружението ќе го одбележи 20 септември денот на пензионерите на Македонија.

Како и ќе се вклучи во одбележување на денот на првото ослободување на градот Кичево 11 септември.
Здружението во текот на оваа година ќе организира повеќе екскурзии за пензионери претежно во градовите од источниот дел на републиката, а по можност и една екскурзија надвор од Републиката пред се во Србија и Албанија.

Во текот на 2019 година, како и во наредните години,  Здружението ќе се залага за подобрување на условите во домот на пензионерите каде живеат станари пензионери, да се уреди дворното место пред домот на пензионерите, како и реновирање на малата сала за состаноци во домот на пензионерите, секако со средства од Здружението, донации и други приходи.

Оваа програма може постојано да се дополнува со нови активности.

 
  изработено од Medium 3