За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарна комисија
Комисија за здравство и социјални прашања Комисија за набавки и реконструкција Комисија за спорт Комисија за културно забавен живот

Спасо Илиев Претседател на Собрание Момчило Петровиќ Претседател на Извршен одбор и Здружение на пензионери Димитар Стаменков Секретар на Здружение на пензионери

Членови на Собрание

1.Спасо Илиев - Претседател на Собрание

2.Љупчо Петровски

3.Данил Несторовски

4.Донча Ѓорѓиевски

5.Муртезан Калинка

6.Данаил Поповски

7.Даница Давчева

8. Милка Димковска

9.Владо Андоновски

10.Борис Саздов

11.Јован Коцев

12.Косто Штерјов

13. Ленче Јовановска

14. Стојан Дунимаглоски

15. Цвета Жабокова

16. Цветанка Петрушевска

17. Борче Ангелески

18. Богданка Крстевска

19. Борче Мојсоски

20. Јонуз Бакиевски

21.Борис Николовски

22.Драган Тошковски

ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШЕН ОДБОР

1.Момчило ПетровиЌ - Претседател

2.Киро Гоцевски

3.Владимир ПоповиЌ

4.ќиро Стојановски

5.Горица Ангеловска

6.ПетарНајдовски

7.Трајче Николов

8.Александар Боневски

9.Венда Трајковска

10.Благоја Велјаноски

11.Добринка Филиповска

12.Локман Бакију

13.Николче Кузмановски

НАДЗОРЕН ОДБОР

1.Лилјана Сотировска- Претседател

2.Милева Костовска

3.Блага Петровска

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

1.Симјан Младеновски

2.Димитар Стаменков

3.Мирјана Димоска

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

1.Ленче Богатиновска

2.Ѓорѓија Кимовски

3.Трајан шумковски

4.Марица Мицевска

5. ДобринкаСтоева

6.ѓорги Георгиевски

7.Коста Костовски

8. Ѓорѓија Илиески

9. Блага Трпевска

10. Блаже Стоев

11. Менду Бајрами

12. Живко Димишковски

АКТИВ НА ЖЕНИ

1.Даница Давчева - Претседател

2.Мирјана Страчковска - благајник

3.Олга Фидановска - заменик

Комисија за културно-забавен живот

1. Блага Трпевска - Претседател
2. Драган Тошковски
3. Добринка Стоева

Комисија за здравство и социјална помош

1. Марица Мицевска - Претседател
2. Елена Ристевска
3. Борче Ангелески

Комисија за спорт и рекреација

1. Ѓорѓи Илиески - Претседател
2. Киро Гоцевски
3. Александар Боневски

Комисија за јавни набавки

1. Блаже Стоев
2. Коста Костовски
3. Ѓорѓи Ѓеорѓиевски

 

 
  изработено од Medium 3