За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ЗП “КИСЕЛА ВОДА” - СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОД.

Со Програмата за работа за 2018 година ќе се реализираат сите задачи, цели и активности кои произлегуваат од актите на Здружението како и од законските и други - подзаконски акти.
Активностите кои се предлагаат во 2018 година се навистина многубројни и се многу поразлични во однос на претходните години. Со сите планирани облици на организирано делување, Здружението ќе овозможи создавање на подобри услови за живот на пензионерите на сите полиња од пензионерското живеење.

Програмските цели и задачи во 2018 годиана Здружението ќе ги реализира преку:

1 - Подобрување на животниот стандард, социјлната и здравствената заштита на пензионерите

- Следењето на законските прописи е основ за остварување на правата на пензионерите и за покренување на иницијативи пред надлежните државни органи, а преку СЗПМ, за подобрување на стандардот на нашите пензионери во рамките на државните економски можности. Преку локалната самоуправа ќе се иницираат прашањата за изградба на пензионерски дом, отворање на клубови, помош при реализацијата на активности од културно-забавниот, спортскиот и рекреативниот живот на пензионерите;

- Програмата за социјалната сигурност на пензионерите во текот на 2018 година ќе биде проширена со дополнителна програма која ја нарековме “Помош во домашни услови”. Ова е новина во нашето работење и е во корелација со програмите и мерките кои ги превземаат надлежните институции на државно и на локално ниво за помагање на социјално ранливите категории во општеството. Во оваа насока ќе се продлабочи соработката со Црвениот Крст на Македонија, особно со Општинскиот Црвен Крст Кисела Вода, како и со локалниата самоуправа – општините на чија територија живеат нашите пензионери;

- Активностите за подобрување на здравствената заштита на пензионерите ќе бидат континуирани. Преку СЗПМ, кој како пензионерска организација е надлежен да соработува со надлежните републички ресорни институции, ќе покренуваме иницијативи за подобрување на здравствена заштита на нашите пензионери;

- Реализацијата на проектот “Социјална карта” на пензионерите ќе продолжи и во 2018 година поради тоа што со анкетирањето на пензионерите се добива јасна слика за социјалната и здравствената состојба на нашите пензионери а податоците ќе послужат за пореално планирање на финансиските средства во 2018 година за решавање на прашања на пензаионерите од оваа сфера.

2 - Подобрување на животот на пензионерите преку реализација на организирани активности

Со програмата се придвидени разни активности на пензионерите со кои ќе им се овозможи подобрување на општата психофизичка и здравствена состојба. Ќе им се овозможи меѓусебно дружење, со што ќе си ги збогатат своите активности пополнат своето слободно време.

Со оваа програма, во 2018 година се планираат:

  • разни спортски активности;
  • учество во разни ревии на песни, музика и игри;
  • организирање на заеднички културно - забавни програми, посета на драмски претстави изложби и други културно-забавни манифестации;
  • организирање на екскурзии и еднодневни излети, како и посета на значајни историски, културни, туристички и други места;
  • организирање на хуманитарни акции од секаков вид;
  • организирање на контролни прегледи за проверка на шеќер во крвта и крвен притисок.

Целта на програмата е да се зголеми обемот и да се збогатат содржините на активностите со што пензионерите ќе имаат подобар живот во пензионерските денови.
Спортско - рекреативните активности ќе ги реализираме преку целата година. Комисијата за спорт и рекреација, за разлика од минатите години, ќе биде активна и ќе ги организира спортските натпревари по дисциплини во текот на годината со што, во 2018 година се очекува постигнување на подобри резултати на ова поле во однос на минатите години.
Активностите на здружението на полето на културно - забавниот живот во изминатиот период, како и на полето на спортските активности, беа само во определен временски период. Културно - забавниот живот на пензионерите ќе се практикува преку целата година. Ќе се планираат разни манифестации во соработка со здруженијата од градот Скопје но и од Републиката, и на тој начин ќе се организираат заеднички настани и дружења.
Согласно Планот на СЗПМ, нашето здружение е одредено за Домаќин на 16-тата Регионална ревија на песни, музика и игри за здруженијата од 3-ти регион. За реализација на оваа активност дополнително ангажирање ќе имаат Комисијата за културно-забавен живот и стручната служба на здружението.
Во 2018 година се планира реализација на проект “Избор на најдобар огранок во годианата”. За реализација на проектот ќе биде изготвен посебен план од  Извршниот одбор.

3 - Соработка со локалната самоуправа и други организации и институции

- Соработката со локалната самоуправа ќе продолжи и во 2018 година. Претседателите на собранието и на ИО ќе вложат дополнителни напори за продлабочување на соработката со локалната самоупра на сите четири општини во кои живеат нашите пензионери. Во меѓусебните средби со претставниците на локалната самоуправа ќе ги презентираат прашањата од интерес на пензионерското живеење а се во надлежност на локалната самоуправа. Особено внимание ќе се посвети на прашањето за обезбедување на простории со кои располага локалната самоуправа а би се намениле за клубови за пензионерите;

- Во 2018 година ќе планираме активности за продолжување и унапредување на соработката со сојузите во кои членува нашето здружение, особено со СЗПМ како надлежен орган за соработка со органите на државата кои ја третираат проблематиката од пензионерското живеење;

- Во изминатиот период немавме доволна соработка со други здруженија од државава и надвор од државава. Во 2018 година ќе се превземат сите потребни мерки и активности за стварање на услови за таква соработка при што, раководната структура на здружението ќе оствари контакт со поедини здруженија со кои ќе се договорат активности на ова поле. Соработката би се реализирала преку заеднички дружења на пензионерите особено во културно-забавните и спортските активности. Потребно е да се обнови соработката со збратименото здружение “Солидарност – Аеродром” i da разгледа можноста за евентуално збратимување со некое здружение во државата;

- Во минатата година имавме соработка со Општинскиот Црвен Крст Кисела Вода но мораме да ја продлабочиме таа соработка. Како здружение ќе настојуваме да земеме учество во определени хуманитарни активности на Општинскиот Црвен Крст, што би било предмет на договор со раководната структура на таа организација.
Во склоп на оваа соработка ќе се реализираат заеднички активности во однос на здравствената заштита на пензионерите (разни предавања, практични показни вежби и сл.).

4 - Информирање, остварување јавност и отчет во работата на органите и телата на здружението

Информирањето и транспарентноста во работата на органите и телата на здружението како законска и статутарна обврска на здружението ќе продолжи и во 2018 година. Информирањето на пензионерите ќе биде со одржување на јавни седници на сите органи и тела на здружението на кои се разгледуваат одлуките на органите по прашањата од пензионерското живеење. Исто така, ќе продолжи начинот на информирање преку пишаните и електронските медиуми за јавно информирање

5 - Финансирање на планираните активности со програмата за работа

За успешна реализација на оваа програма, во која за прв пат се предвидуваат активности различни од програмите за минатите години, потребно е добро и наменско планирање на финансиските средства. Надлежните органи на здружението (Извршниот одбор и Собранието) благовремено ќе ги превземат сите потребни мерки и активности за обезбедување на доволни финансиски средства за успешна релаизација на програмата.

Наведените активности во програмата ќе ги реализираат сите органи и тела на здружението во рамките на своите надлежности и овластувања а носител на активностите ќе бидат Собранието, извршниот одбор со своите работни тела како и одборите на ограноците.

Програмата е менлива и во секој момент, доколку има потреба, може да биде дополнета со нови активности и содржини.
Претседател на С.О ЗП “Кисела Вода”
Јован Кирковиќ
 
  изработено од Medium 3