За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Надзорен одбор Извршен одбор
Статутарна комисија Комисија за спорт и рекреација Комисија за културно забавен живот
Комисија за здравствена и социјално-хуманитарна заштита Актив на пензионерки

Ограноци:

 1. Крива Паланка,
 2. Ранковце,
 3. Петралица,
 4. Мождињак
 5. Дубровница,
 6. Жидилово

 

Трајча Давидовски - претседател на ЗП и ИО Веселин Стојановски - претседател на собрание Душко Стамболиски - секретар

Членови на Собранието

 1. Веселин Стојановски - претседател
 2. Анка Стојановски
 3. Александар Антовски
 4. Благој Николовски
 5. Благородна Цветковска
 6. Борис Алексовски
 7. Бранко Ивановски
 8. Велин Стојановски
 9. Владо Тодоровски
 10. Добри Јовановски
 11. Добри Прокоповски
 12. Душко Стамболиски
 13. Иван Стојчевски
 14. Јованче Симоновски
 15. Љуба Ангеловска
 16. Миле Петров
 17. Марица Николовска
 18. Мирче Пешевски
 19. Нада Јакимовска
 20. Стаменка Марковска
 21. Стојан Младеновски
 22. Стојко Миленковски
 23. Трајча Давидовски

Членови на Извршен одбор

 1. Трајча Давидовски - претседател
 2. Анка Стојановска
 3. Благој Николовски
 4. Благородна Цветковска
 5. Добри Јовановски
 6. Душко Стамболиски
 7. Јованче Симоновски
 8. Љуба Ангеловска
 9. Марица Николовска
 10. Стаменка Марковска
 11. Стојан Младеновски

Работни тела на собранието

Надзорен одбор

Зорица Цветковска
Марга Мазаковска
Добринка Ангеловска

Статутарна комисија

Стојча Димовски
Иван Стојчевски
Стојко Велковски

Работни тела на Извршен одбор

Комисија за здравство и социјално хуманитарна помош

Сократ Марковски
Чедо Марковски
Мустафов Осман

Комисија за спорт и рекреација

Драги Петровски
Шана Георгиевска
Миле Ампов

Комисија за култура и информирање

Љупчо Николовски
Славица Вучевска
Драги Младеновски

Актив на жени

Анка Стојановска - претседател

Ограноци на ЗП Крива Паланка

Огранок „Лев Брег“ - претседател-Јованче Симоновски
Огранок „Десен Брег“ - претседател-Стојан Младеновски
Огранок „Жидилово“ - председател-Мирче Пешевски
Огранок „Дубровница“ - претседател-Борис Алексовски
Огранок „Конопница“ - претседател-Миле Петров
Огранок „Мождивњак“ - претседател-Александар Антовски
Огранок „Петра лица“ - претседател-Добри Јовановски
Огранок „Ранковце“ - претседател-Стојко Миленковски

 
  изработено од Medium 3