За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација Комисија за еднократна парична помош
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Актив на пензионерки

     
Ристо Бошков,
Претседател на ЗП Куманово
  Стојан Арсовски,
Потпретседател на ЗП Куманово
  Назим Емини,
Претседател на собрание на ЗП Куманово
  Даница Јовановска,
Секретар

СОБРАНИЕ

 1. Ѓоко Крстевски
 2. Смиља Стојчевска
 3. Слободан Ковачевски
 4. Бранко Миленковски
 5. Ристо Бошков
 6. Јовица Ванчевски
 7. Даница Јовановска
 8. Чедомир Петковски
 9. Ласте Алексовски
 10. Стојан Арсовски
 11. Бора Спасовски
 12. Миле Спасовски
 13. Милорад Денковиќ
 14. Стојан Илиевски
 15. Ордан Сеизовски
 16. Хуљеси Саљији
 17. Жика Крстевски
 18. Веселин Марковиќ
 1. Момир Петрушевски
 2. Методија Манојловски
 3. Јовица Димковски
 4. Исмет Шабани
 5. Спирко Милошевски
 6. Денчо Николов
 7. Изаим Арифи
 8. Горан Стојановиќ
 9. Јовица Стојиќ
 10. Зорко Ѓориќ
 11. Љубе Славковски
 12. Стојадинка Ристовска
 13. Драган Јакимовски
 14. Назим Емини
 15. Моме Величковски
 16. Љубе Јовановски

 

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Ристо Бошков - Претседател
 2. Стојан Арсовски – Потпретседател
 3. Даница Јовановска -Секретар
 4. Бора Спасовски
 5. Слободан Ковачевски
 6. Заим Арифи
 7. Јовица Димковски
 8. Шеќеринка Спасовска
 9. Марјан Крстевски
 10. Зорка Лазаревска
 11. Јасмина Тодоровска

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Борис Наќевски – Претседател
 2. Томислав Трајановски - член
 3. Билги Раими - член

ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРАВНИ РАБОТИ

 1. Славко Димовски – Претседател
 2. Сали Џељадини - член
 3. Благоја Цветковски - член

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО -УМЕТНИЧКИ САМОДЕЈНОСТИ

 1. Љубица Кузмановска – претседател
 2. Стојан Илиевски – член
 3. Станиша Арсовски – член

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Љубе Димитриевски – претседател
 2. Јовица Ванчевски – член
 3. Ласте Алексовски – член

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

 1. Др. Никола Костовски - претседател
 2. Др. Владанка Стефановска - член
 3. Др. Али Далипи - член

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ

 1. Росица Митиќ – претседател
 2. Ѓоко Крстевски – член
 3. Мирјана Стојчева – член

КОМИСИЈА ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

 1. Драги Караџински – претседател
 2. Методија Манојловски – член
 3. Снежана Николовска – член

СПИСОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ

 1. Симо Трендевски – Центар
 2. Слободанка Димковска – Панче Пешев
 3. Драги Стефаносвски – Б.С.Гојчо
 4. Таљат Ибиши – Х.Т.Карпош
 5. Боре Младеносвки – Перо Чичо
 6. Злата Трајковска – Бајрам Шабани
 7. Вера Митевски – 11.Ноември
 8. Драгољуб Ангеловски – 3 МУБ
 9. Љубе Соколовски – с. Романовце
 10. Среќко Андреевски – Т. Мендол
 11. Илија Атанасовски – с. Умин Дол
 12. Драги Јакимовски – З.Рид
 13. Часлав Спасовски – Г.Делчев
 14. Слободан Спасиќ – с. Ст. Нагоричино
 15. Зорка Додевска - с. Клечовце
 16. Круме Ѓорѓевиќ - 11. Октомври
 17. Сабри Исаки – с.Слупчане
 18. Евзи Исени – с.Липково
 19. Коста Стаменковиќ - с.Табановце
 20. Слободан Миленковски – Бараки
 21. Милорад Крстевски – с. Лопате
 22. Томислав Илиевски - н. Карпош
 23. Ласте Џољев – с. Орашац
 24. Ридван Ајредини – с. Матејче

АКТИВ НА ЖЕНИ

 1. Гордана Поповиќ претседател
 2. Дивна Јовановска
 3. Даница Димовска
 4. Мирјана Андоновици 
 5. Љује Адеми

 

 
  изработено од Medium 3