Архива  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

XVII пензионерски спортски натпревари 2012,
септември 2012

X пензионерски фолклорни ревии 2012,
септември 2012

XI пензионерски фолклорни ревии 2013,
јуни 2013

XVIII пензионерски спортски натпревари 2013,
септември 2013

XII пензионерски фолклорни ревии 2014,
јуни 2014

XIX пензионерски спортски натпревари 2014,
октомври 2014

XIII пензионерски фолклорни ревии 2015,
јуни 2015

XX пензионерски спортски натпревари 2015,
септември 2015

XIV пензионерски фолклорни ревии 2016,
јули 2016

XXI пензионерски спортски натпревари 2016,
октомври 2016

XV пензионерски фолклорни ревии 2017,
јули 2017

XXII пензионерски спортски натпревари 2017,
септември 2017

XVI пензионерски фолклорни ревии 2018,
јули 2018

XXIII пензионерски спортски натпревари 2018,
септември 2018

XVII пензионерски фолклорни ревии 2019,
септември 2019

XXIV пензионерски спортски натпревари 2019,
октомври 2019
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3