Организација на СЗПМ  

Галерии

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
Драги Аргировски
Станка Трајкова
претседател на СЗПМ
Драги Аргировски Драги Аргировски Драги Аргировски
м-р Илија Адамоски - претседател на Собрание на СЗПМ Ментор Ќоку -
потпретседател на Извршен одбор на СЗПМ
Менка Темелковска - секретар на Извршен одбор на СЗПМ
СОБРАНИЕ
ИЗВРШЕН ОДБОР
 1. Станка Трајкова - претседател
 2. Ментор Ќоку - потпретседател
 3. Менка Темелковска - секретар
 4. Ѓорге Андонов
 5. Данче Даскаловска
 6. Ристо Трајкоски
 7. Олга Новачева
 8. Томе Димитровски
 9. Славко Трајкоски
 10. Костадин Дaгалев
 11. Димитрија Богатиноски
 1. Баки Бакиу
 2. Софија Симовска
 3. Џавид Карпузи
 4. Велин Стојановски
 5. Борис Сивевски
 6. Калина Сливовска - Андонова
 7. Даути Хурем
 8. Ѓорѓи Зарински
 9. Димитрије Димовски
 10. Јован Кирковиќ

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Митре Стојановски - претседател
2. Снежана Андонова
3. Абдула Алиовски
4. Владимир Темелковски
5. Нијази Џелили

Статутарна комисија на Собранието на СЗПМ

1. Зико Зиков - претседател
2. Ленче Јанкуловска
3. Спирко Николовски
4. Петар Начевски
5. Адеми Османфари

Комисија за меѓународна соработка

1. Станка Трајкова – претседател
2. М-р Илија Адамоски
3. Ментор Ќоку
4. Менка Темелковска
5. Данче Даскаловска
6.Томе Димитровски
7. Велин Стојановски
8. Селвер Мемети
9. Момчило Петровиќ
10.Ѓорѓи Трпчески

Комисија за меѓугенерациска соработка и соживот

1. Шабан Азизи – претседател
2. Лутви Ќазимовски
3. Пере Петревски
4. Ратка Коколанска
5. Борис Зарински
6. Ели Данаиловска
7. Вите Велиновски
8. Лилjана Митровска
9. Благоја Атанасовски

Правно-економски форум

1. д-р Фиданчо Стоев – претседател
2. Светолик Николов
3. Ристо Прентовски
4. Ристе Нетков
5. Благоја Христоски
6. Крсте Белевски
7. Манојло Дамески
8. Цветко Михајловски
9. Вели Шаипи

Комисија за културно-забавен живот

1. Магдалена Спировска – претседател
2. Петар Захарчев
3. Милевка Здравковска
4. Борис Грковски
5. Ванѓа Пенева
6. Нурие Кадриу
7. Благоја Спирковски
8. Ристо Трајкоски
9. Борис Дончев

Комисија за здравство и социјална политика

1. д-р Стојанче Стефановски – претседател
2. д-р Диимитрија Димитриевски
3. д-р Мирко Анакиев
4. д-р Димитар Спасески
5. д-р Ѓурѓица Ќурчиќ
6. Лилјана Лабачевска
7. Љубинко Ристов
8. Јаворка Николовска
9. Гордана Кајевска

Комисија за спорт и рекреација

1. Здравко Петковски – претседател
2. Љубица Кузмановска
3. Гале Бабаровски
4. Харалемпие Ампов
5. Димче Митрев
6. Кочо Бајари
7. Стефан Шурбаноски
8. Тодор Илиев
9. Стојка Шалева

Комисија за информирање и издавачка дејност

1. Калина С. Андонова – претседател
2. Цветанка Илиева
3. Крсте Спасески
4. Крум Стаменков
5. Шпреса Хоџа
6. Вукица Петрушева
7. Гојко Ефтоски

Комисија за старски и пензионерски домови и стандард на пензионерите

Мите Стефанов-претседател
Велин Стојменов
Д-р Снежана Макревска
Киро Велинов
Стефан Владимиров
Васка Смилкова
Назим Емини

Координативно тело на активите на пензионерки

Ангелина Ристеска-претседател
Ружа Балева
Марија Моневска
Благојка Настова
Иванка Сечковска
Калина С. Андонова
Јаворка Соколовска

Издавачки совет на „Пензионер плус

1. Станка Трајкова
2. м-р Илја Адамоски
3. Ментор Ќоку
4. Менка Темелковска
5. Д-р Веле Алексоски
6. Славко Трајкоски
7. Спирко Николовски ОВР
8. Гидо Бојчевски
9. Славко Марковски

Редакциски одбор на „Пензионер плус“

1. Калина С Андонова – гл. и одговорен уредник
2. Баки Бакиу
3. Верица Тоциновска
4. Кирил Ристески
5. Фруска Костадинова
6. Јасмина Тодоровска
7. Лилјана Младеновска

 

Членови на Одборот на регистрираната организација за Солидарен фонд и членарина

1. Ментор Ќоку - претседател
2. Даница Петличкова
3. Ѓорге Андонов
4. Димитрија Богатиноски

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3