Организација на СЗПМ  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
Драги Аргировски
ДРАГИ АРГИРОВСКИ
претседател на СЗПМ
Драги Аргировски Драги Аргировски Драги Аргировски
БЕСНИК ПОЦЕСТА
претседател на Собрание на СЗПМ
САЛТИР КАРОВСКИ
потпретседател на Извршен одбор на СЗПМ
СТАНКА ТРАЈКОВА
секретар на Извршен одбор на СЗПМ
СОБРАНИЕ
ИЗВРШЕН ОДБОР
 1. Драги Аргировски - претседател
 2. Салтир Каровски - потпретседател
 3. Станка Трајкова - секретар
 4. м-р Илија Адамовски,
 5. Ѓорге Андонов,
 6. Ѓорѓи Серафимов,
 7. Данче Даскаловска,
 8. Александар Захариев,
 9. Шабан Сабриу,
 10. Јован Ќирковиќ
 1. Душан Ристески,
 2. Јордан Костадинов,
 3. Велјан Стојковски,
 4. д-р Мирко Макрешански,
 5. Станко Сипковски,
 6. Димитрија Богатиноски,
 7. Олга Новачева,
 8. Ристо Трајкоски,
 9. Ментор Ќоку,
 10. Ристо Франгов,
 11. Калина Сливовска - Андонова

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Митре Стојановски - претседател,
 2. Снежана Андова,
 3. Нијази Џељиљи,
 4. Благој Арсов,
 5. Мирко Данаилов.

Статутарна комисија на Собранието на СЗПМ

 1. Зико Зиков - претседател
 2. Пеце Гештаров
 3. Весна Попова
 4. Никола Марковски
 5. Бекир Неџипи
 

Комисија за меѓународна соработка

 1. Драги Аргировски - претседател
 2. Бесник Поцеста
 3. Салтир Каровски
 4. Станка Трајкова
 5. Данче Даскаловска
 6. д-р Андреја Наумовски
 7. д-р Илија Глигоров
 8. Ѓорѓи Серафимов
 9. Александар Захариев

Комисија за меѓугенерациска соработка и соживот

 1. Шабан Азизи - претседател
 2. Лилјана Источка
 3. Хулуси Салиу
 4. Адем Османфари
 5. Благоја Арсиќ
 6. Петар Захарчев
 7. Рамиз Ќазимовски
 8. Лилјана Атанасовска
 9. Ариф Бекир
 

Правно-економски форум

 1. д-р Фиданчо Стоев -  претседател
 2. м-р Илија Адамовски
 3. Ментор Ќоку
 4. Стево Бојаџиев
 5. Светолик Николов
 6. Ристо Прентовски
 7. м-р Ристе Нетков
 8. Стефан Владимиров
 9. Манојло Дамевски

 

Комисија за менаџирање проекти

 1. д-р Андреја Наумовски - претседател
 2. м-р Васил Вангеловски
 3. д-р Илија Глигоров
 4. Калина Сливовска - Андонова
 5. Цветко Колчакоски
 6. Георги Хаџи-Васков
 7. Емилија Стојановска
 

Членови на Одборот на регистрираната организација за Солидарен фонд и членарина

 1. Салтир Каровски
 2. Ѓорге Андонов
 3. Кирил Ѓорѓиоски
 4. Јован Гиновски
 5. Гидо Бојчевски
 6. Крсто Цанев
 7. Томе Мазгалоски

Комисија за културно-забавен живот

 1. Магдалена Спировска - претседател
 2. Милевка Здравковска
 3. Цветанка Ангеловска
 4. Вангелица Марковска
 5. Славица Ламбаша
 6. Нурие Кадриу
 7. Ванѓа Пенева
 8. Борис Грковски
 9. Леонид Манчев
 

Комисија за здравство и социјална политика

 1. д-р Стојанче Стефановски - претседател
 2. д-р Димитрија Димитриевски
 3. д-р Илија Глигоров
 4. д-р Мирко Анакиев
 5. д-р Димитар Спасевски
 6. Јордан Арсовски
 7. Цвета Стаменова
 8. Марија Ѓорѓиева
 9. Ибрахим Османи

Комисија за спорт и рекреација

 1. Здравко Петковски - претседател
 2. Љубица Кузмановска
 3. Ристо Трајкоски
 4. Иван Цветановски
 5. Гале Бабаровски
 6. Лилјана Младеновска
 7. Харалампие Ампов
 8. Димче Митрев
 9. Борче Тодоровски
 

Комисија за информирање и издавачка дејност

 1. Калина Сливовска - Андонова - претседател
 2. Цветанка Илиева
 3. Гојко Ефтовски
 4. Изеир Мустафаи
 5. Димитар Димовски
 6. Фруска Костадиновска
 7. Благоја Спирковски
 8. Баки Бакиу
 9. Арсен Илиевски

Издавачки совет на Пензионер плус

 1. Драги Аргировски - претседател
 2. Бесник Поцеста
 3. Салтир Каровски
 4. Станка Трајкова
 5. Гидо Бојчевски
 6. Лена Семенакова
 7. Павле Спасов
 8. д-р Веле Алексоски
 9. Груица Манасијев
 

Редакциски одбор на „Пензионер плус“

 1. Калина Сливовска – Андонова - Главен и одговорен уредник
 2. Цветанка Илиева
 3. Спирко Николовски
 4. Баки Бакиу
 5. Димитар Чавдаров
 6. Вадија Зејнели
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3