Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Изјава на Станка Трајкова, претседателка на СЗПМ за усогласување на пензиите

2.11.2019

Една од основните цели на Сојузот на здруженија на пензионерите  на Македонија е  редовна исплата на пензиите и нивно тековно  усогласување.
Заради  одржување на реална вредност на пензиите, Сојузот смета дека во формулата за пресметување на процентот за усогласување на пензиите , покрај порастот на индексот на трошоците на животот, треба  да се земе предвид  и дел од порастот на платите.
Ваквото  системско решение ќе овозможи избалансираност на овие два параметри и на тој начин секогаш ќе има соодветно усогласување на пензиите.
Доколку се зема само еден параметар и тоа само   порастот на трошоците на животот, а платите растат повеќе, тогаш ќе бидат фаворизирани вработените, а пензиите ќе заостануваат. Со цел тоа не се случува, се   предлага комбиниран начин на усогласување на пензиите како системско решение со дел од порастот на платите и дел од  трошоците на животот.
Што се однесува до вонредното усогласување на пензиите би требало да се пристапи внимателно, со цел да не се нарушат соодносите на пензиските примања

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3