Инфо  

Галерии

Движење на бројот на корисници на пензија

13.11.2020

Врз основа на податоците од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бројот на корисници на пензија со состојба јули 2020 година изнесува:

Р бр Вид на пензија Број VII - 2019 Број VII-2020 Индекс
1 Старосна 207.878 215.450 103,64
2 Инвалидска 34.723 33.143 95,45
3 Семејна 75.702 75.037 99,17
4 Воена 1.212 1.129 93,15
5 Земјоделска 171 134 78,26
  Вкупно 319.686 324.893 101,63

Порастот на бројот на корисници на пензија се забележува само кај корисниците на старосна пензија од 3,64%, додека кај останатите видови на пензија се забележува намалување на бројот на корисниците на пензија. Ова состојба на зголемување на бројот на старосна пензија, а намалување на бројот на останатите корисници на пензија се забележува и во изминатите години и тоа:  Корисниците на старосна пензија се зголемуваат поради стареењето на населението и исполнување на условите за пензија на генерациите вработени после 1955 година кога имаше помасовно вработување, и подолго време на користење на пензијата. Корисниците на минимална земјоделски и воени пензии и во иднина ќе се намалуваат со природен одлив, поради тоа што затекнатите корисници своето право го оствариле според законски прописи кои веќе не се применуваат, а нови права не се остваруваат. Корисниците на инвалидска пензија исто така се намалуваат поради повеќе причини и тоа зголемена заштита при работа, заострување на условите за остварување право на инвалидска пензија, намалување на осигурениците кои работат во отежнати услови како важни индикатори за бројот на инвалидските пензионери кои може посебно да се анализираат. Корисниците на семејна пензија се приближно на исто ниво, односно се намалени за помалку од 1%.Бројот на регистрирани осигуреници на крајот на 2019 година изнесува 581.405 осигуреници и во споредба со бројот на корисници на пензија соодносот изнесува1,8 осигуреници на 1 пензионер. Учеството на старосната пензија во вкупниот број на корисници на пензија е најголемо и изнесува 66,3%. Пензиите од 1 јануари 2020 година се зголемени за 5% односно линеарно 722 денари на секој корисник на пензии и од 1 јули 2020 година со 0,6% според порастот на стапката на трошоците на животот во првото полугодие од 2020 година во однос на претходното полугодие јули-декември 2019 година. Просечните пензии по видови на пензија изнесуваат:

Р бр

Вид на пензија

 Јули 2019 год

Јули 2020 год

Индекс

1

Старосна

15.813

16.651

105,3

2

Инвалидска

13.151

13.945

106,0

3

Семејна

11.635

12.405

106,6

4

Воена

21.866

22.677

103,7

5

Земјоделска

7.213

8.034

111,4

 

Вкупно

14.553

15.412

105,9

Со извршеното усогласување на пензиите, просечната пензија во јули 2020 годна изнесува 15.412 денари. Учеството на просечната пензија во однос на просечната плата  изнесува 57,3%.

Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија покрај порастот на трошоците на животот ги следи и другите  параметрите за усогласување на пензиите ( порастот на просечните плати и минималната плата) и доколку има пораст на платите повеќе од 5% ќе се заложи да се изврши и усогласување на пензиите со порастот на платите.

На крајот заслужува да се истакне дека и во услови на пандемијата од Ковид 19 се врши благовремена исплата на пензиските примања. Пензиите редовно и навремено се исплатуваа.

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3