Инфо  

Галерии

Известување

20.4.2021

Согласно Законот за перење пари и финансирање тероризам објавен во Службен весник на РМ бр.120 од 2018 год. член 1 точка 20, 21 и 36 од истиот утврдена е обврска за запишување на вистински сопственици во Централниот регистер на Република Северна Македонија. Исполнувањето на оваа обврска покрај другите правни субјекти, ја имат и здруженијата фондациите и сојузите.

Оваа обврска може да се реализира преку книговодителите, овластените адвокатски канцеларии или сами, рокот е до 27.04 2021 год.

Доколку не се исполни оваа обврска до одредениот рок казната за правното лице е 10.000 евра во денарска противвредност, а за одговорното лице 30% од истата и блокирање на трансакциски сметки.

Извршете ја оваа обврска на време за да ги избегнете високите казни.

Линк на кој можете да ги побарате обрасците за упис: https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/ostanati-upisi-ili-obvrski/u

Претседател на СЗПМ
Станка Трајкова

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3