Инфо  

Галерии

ЗП Пехчево

Пензионери ентузијасти

26.5.2022

Селото Умлена се наоѓа во Општина Пехчево и брои околу 250 жители, кои се занимаваат со земјоделство и сточарство, а поголем дел од нив работат во фирми во Берово и Пехчево. Близината на селото до градските средини условило селото да остане „живо“ со голем број новоизградени куќи и објекти за чување стока и решена инфраструктура улици, водовод и канализација, продавници, а  работи и подрачно училиште.

Со средства на Здружението на пензионерите  на општина Пехчево и  СЗПМ отворен е  Пензионерски клуб каде што пензионерите од  селото можат  да се дружат во слободното време играјќи тебла, шах и карти.

Во селото во 1904 година е изградена селската црква „Св. Спас“,  на која иако  во неколку наврати е вршена интервенција била во руинирана состојба. Поведена е иницијатива од двајца млади пензионери од селото Благој Сеничев и Јордан Димитковски  со  поддршка на жителите на селото, црквата целосно е реновирана. На почетокот располагале  со 300.000 денари,  средства од црковниот одбор.  Почнале со прибирање средства за кои се водело  интерно книговодство на една тетратка со издавање каса-прими и каса-исплати за сите парични средства. Се договориле од сите жители на селото да собираат по 200 денари, со тоа што некои давале и повеќе од договорениот износ.

Направен е договор со приватен изведувач и почнале со работа. Бидејќи задниот дел од црквата бил склон на паѓање и истиот е реновиран од темел, саниран е покривот на црквата, изработена е нова фасада и тротоари и нацртани се нови икони со средства од донатори. Со донатор од Скопје на подот  на црквата  се поставени  нови плочки. Заради заштита на  дрвените делови на црквата извршено е премачкување со заштитно средство. Кога започнало реновирање на црквата со свои донации во материјали учествувале и фирми од Виница, Кочани и Свети Николе.

Планирано е  активностите да продолжат и во 2022 година  со  изградба на нова камбанарија, за што веќе е обезбеден  донатор, и  се реновира и натстрешницата во која би се организирале  собири во селото.

-Сакам да ги пофалам двајцата млади пензионери кои со својата активност покажаа дека и во малите средини може здружено со останатите жители да се ангажираат за доброто на  сите, - ни рече претседателот на  огранокот на пензионери во Умлена и делегат во Собранието на СЗПМ Јова Марковски.

А. Кацарски
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3