Инфо  

Галерии

Усогласување на пензиите според новата методологија

23.9.2022
  1. Со исплатата на септемвриската пензија, усогласувањето на сите пензии изнесува 6,8%. Вака зголемената пензија преставува основица за наредното усогласување на пензиите.
    Усогласувањето на пензиите од 6,8%  е утврдено на следниот начин:
    Пораст на индексот на трошоци на животот за период јануари – јуни 2022 година во споредба со трошоците на животот во период јули - декември 2021 година, изнесува 6,9%, а 50% од тој пораст  изнесува 3,5%. Пораст на просечните плати на сите вработени за истиот период изнесува 6,6%, а 50% од тој пораст изнесува 3,3%. Вкупното зголемување по двата основи изнесува 6,8%.

  2. Покрај усогласување на пензиите од 1-ви септември 2022 година, пензиите од 1–ви јануари 2022 година беа усогласени за 2,9%.

  3. Вкупното зголемување на пензиите за 2022 година изнесува 9,7%.

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3