Инфо  

Галерии

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

21.4.2023

На седницата одржана на 13.4.2023 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финан­сис­ка поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2023 година на Сојузот на здруженија на пен­зио­нери на Македонија. Според Правилникот на Сојузот за оваа активност:

  • На огласот можат да се јават поединци, групи и здруженија.
  • Може да се конкурира за: издавање на книги, концерти, театарски претстави, изложби, литературни митинзи и друго.
  • Пријавите се земаат во СЗПМ или можат да се симнат од веб-страницата на СЗПМ.
  • Пријавите треба да се потпишани од претседателот на здружението.
  • Може да се конкурира само за еден проект,  а приоритет ќе имаат автори и здруженија кои не добиле досега средства од Сојузот и дела и проекти со содржина поврзана со третата доба.
  • Материјалите треба да бидат доставени во архивата на СЗПМ или по пошта на адреса:

Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
Булевар "Кочо Рацин" бр 14, 1000 Скопје, П. Фах 440
"За огласот за поттикнување на издавачка дејност и творештво за 2022 година на СЗПМ".

  • Нема да бидат разгледувани пријави: доставени по истекот на рокот на Огласот, нецелосно пополнети и некомплетни пријави без приложена документација која задолжително се бара во пријавата. Материјалите доставени на Огласот не се враќаат.

Огласот трае од 1 до 20 мај 2023 година, а резултатите ќе бидат објавени во вес­ни­кот "Пензионер плус" и на веб-страницата на СЗПМ.
ИО на СЗПМ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3