Инфо  

Галерии

Реакција на Извршниот одбор на ЗП Лозово

2.5.2023

Во Врска со протестот на 28.3.2023 година, Извршниот одбор на ЗП Лозово, на својата седница одржана на ден 13.4.2023 година ги разгледа доставените информации за "Актуелните состојби во пензионерското организирање“ и ги донесе следните ЗАКЛУЧОЦИ:
1. Изнесените барања на протестот на 28.3.2023 година се неверодостојни и во потполност ги одбива;
2. Потполна поддршка дава на претседателката на СЗПМ и органите и телата на СЗПМ, кои се регуларно избрани.

13.4.2023 Претседател на ИО на ЗП Лозово
Марија Моневска

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3