Инфо  

Галерии

Ревизорски извештај за 2022 година

9.6.2023

Според член 86 од Законот за Здруженија и фондации (Сл. весник на РСМ бр. 52/2010, бр. 135/2011 и бр. 55/2016), Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија со Статус на организација од јавен интерес, должен е да изврши независна годишна ревизија на своето финансиско работење во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.
Ревизорскиот извештај за 2022 година, во целост е објавен на веб страницата на СЗПМ под документи.

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3