За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

ПРОГРАМА
НА ЗП МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Здружение на пензионери на Македонска Каменица секоја година донесува Програма за работа на Собранието, Извршниот Одбор, Комисиите, Активот на пензионерки и огранокот со цел пензионерите да имаат активно стареење.

Здружението главно делува на во овие насоки:

 • Заштита на стандардот на членството;
 • Подобрување на здравствената заштита преку предавања, прегледи и друго;
 • Учество на  Музички ревии на оро песна и игри организирани од СЗПМ;
 • Учество на Спортски натпревари;
 • Соработка со општината, со Црвениот крст и други невладини организации;
 • Зацврстување на солидарноста на пензионерите преку волонтерство и други форми;
 • Одобрување на 10% партиципација за бањско-климатско лекување на болни и изнемоштени пензионери со ниски примања, еднократна неповратна помош, како и доделување на солидарни пакети во соработка со општината.
 • Доделување на средства при природни катастрофи, пожари, поплави и друго;
 • Организирање на Манифестацијата Банина баница на манастирско-туристички локалитет - Еленец, која прерасна во Манифестација од Меѓународен карактер. Овој настан е единствен по содржината во Републиката.
 • Здружението ќе продолжи и во иднина да изнаоѓа нови содржини на активности со цел пензионерите да имаат активни и посодржајни пензионерски денови.
 • Актив на жени-пензионерки постојано ќе се труди да опфати што поголем број пензионерки во своите активности     
 • Здружението ќе продолжи и во иднина да изнаоѓа нови содржини на активности со цел пензионерите да имаат што посодржајни пензионерски денови
 

ЗП Македонска Каменица
Претседател,
Јаворка Соколовска

 
  изработено од Medium 3