За нас Организација Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Статутарна комисија Изборна комисија Комисија за културно-забавен живот Комисија за спорт и рекреација
Комисија за жалби и поплаки Верификациона комисија Кандидациона комисија 12 ограноци

 
Стојан Цветанов,
Претседател на ЗП Ново Село
 

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Стојан Цветанов-претседател
 2. Владимир Мешев
 3. Атанас Пертемов
 4. Никола Калпачки
 5. Киро Велков
 6. Ванчо Јанушев
 7. Димитар Димитров
 8. Стоил Цветанов
 9. Стојан Китанов

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Ванчо Баџуков – претседател
 2. Сречко Мартинов
 3. Илија Ковачев

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ

 1. Јовица Миросављевиќ, Ново Село
 2. Петра Стојанова, с. Сушица
 3. Ристо Глигоровски, с. Зубово
 4. Христо Стопјанов, с. Колешино   
 5. Лазар Трајанов, с. Борисово    
 6. Димитар Димитров, с. Мокриево     
 7. Петар Стојчев, с. Мокрино        -
 8. Атанас Јанков, с. Смолари
 9. Борис Аризанов, с. Дражево
 10. Кирил Стојчев, с. Старо Коњарево
 11. Бошков Стојчев, с. Ново Коњарево
 12. Стојан Китанов, с. Самоилово

 

 
  изработено од Medium 3