За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарно - правна комисија
Комисија за Здравствена и социјална заштита Комисија за спортски натпревари Комисија за доделување на награди
Комисија за култура Комисија за информирање Комисија за станбен и деловен простор
Комисија за излети и средби Комисија за соработка со ЗП, институции во земјата и странство Комисија за издаваштво, творештво, литература, драма и меѓу-генерациска соработка (Развигорче)
Актив на пензионерки

Ристо Трајкоски, претседател на Собрание Ѓорѓи Трпчески, претседател на ЗП и ИО Стефан Владимиров, секретар на Извршен одбор


Членови на Собрание на ЗП Охрид и Дебрца 2023-2027 год.

 1. Ристо Трајкоски Претседател
 2. Славе Костоски Потпретседател
 3. Драган Молкоски
 4. Иванка Балева
 5. Ковиља Каралиеска
 6. Сребре Здравески
 7. Ѓорѓи Маркоски
 8. Ристо Лазарески
 9. Васка Петреска
 10. Димко Цацаноски
 11. Слободан Пупиноски
 12. Ангеле Буџакоски
 13. Зоран Стојаноски
 14. Ристо Митрески
 15. Љупчо Настоски
 1. Наум Пуфтоски
 2. Ленка Стефаноска
 3. Ристо Климоски
 4. Климе Стевоски
 5. Марјан Манев
 6. Славчо Петрески
 7. Ристо Јорданоски
 8. Јосиф Ѓуроски
 9. Даринка Трајкоска
 10. Доне Цуцулоски
 11. Ристо Калајџиоски
 12. Љупка Трифуноска
 13. Јонка Јоноска
 14. Илија Рупев
 15. Власе Петроски

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Димитрија Стојкоски -Лепи Претседател
 2. Анастас Иваноски Потпретседател
 3. Лазар Каранфилоски

Членови на Извршен одбор 2023-2027

 1. Ѓорѓи Трпчески Претседател
 2. Васил Маркоски Потпретседател
 3. Номче Цаноски
 4. Богоја Нелоски
 5. Весела Ристеска
 6. Васка Ангелеска
 7. Верица Пулеска
 8. Љубен Стојкоски
 9. Стефан Владимиров

Комисија за статут и правни прашања

Љубе Ристески  Претседател

СОБРАНИЕТО ВО СЗПМ

1.Миланка Панделеска
2.Живко Наумоски

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО, СТАНДАРД, СОЦИЈАЛА -ХУМАНИТАРНА ПОМОШ

1.Васкра Ангелеска претседател
2.Богоја Нелоски заменик претседател
3.Благица Маркулеска
4.Цветанка Стојаноска и
5.Петар Дуданов

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО ЗАБАВЕН ЖИВОТ

1.Миланка Панделеска претседател
2.Мирјана Трајкоска заменик претседател
3.Лазо Змејкоски
4.Томе Димоски
5.Јонка Јоноска

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ

1.Томе Ристески - претседател
2.Лазо Јованоски - заменик претседател
3.Тони Филипов
4.Љупка Трифуноска
5.Бојкица Димова

КОМИСИЈА ЗА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

1.Номче Цаноски - претседател
2.Цветко Кузески - заменик претседател
3.Власе Петрески
4.Цветко Прензоски

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДИ

1.Илија Рупев претседател
2.Васил Маркоски заменик претседател
3.Ангеле Буџакоски
4.Димко Цацаноски
5.Драган Молкоски

КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА

1.Ѓорѓи Трпчески претседател
2.Пембезар Далипи
3.Рахмие Салиеска

КОМИСИЈА ЗА ТВОРЕШТВО и ИЗДАВАШТВО

1.Ристана Меруџоска Мојсоска претседател
2.Божана Цуцулоска заменик претседател
3.Марика Маленко
4.Иванка Балева

КОМИСИЈА ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1.Васе Завојчева претседател
2.Васка Петреска заменик претседател
3.Ратка Ангелеска
4.Вукица Сандреска
5.Ристо Бешироски

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

1.Весела Ристеска претседател
2.Ристо Трајкоски заменик претседател
3.Стефан Владимиров

АКТИВ НА ЖЕНИ ПЕНЗИОНЕРКИ

1.Горка Донеска претседател
2.Верица Пулеска заменик претседател
3.Јованка Петреска
4.Весела Нелоска
5.Вера Димитриеска

КУД „ДАЛГИ“

1.Ристо Трајкоски Раководител
2.Миланка Панделеска Заменик Раководител

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА МЕСНИТЕ ОГАНОЦИ

1.Илија Рупев М.О.Стар Град
2.Благица Маркулеска М.О.Центар
3.Петар Дуданов М.О.Долна Влашка Маала
4.Васкра Ангелеска М.О.Горна Влашка Маала
5.Крсте Џамтоски М.О.Билјанини Извори
6.Димче Мајкоски М.О.Даме Груев
7.Цветанка Стојаноска М.О.15 Корпус и Радојца Новичиќ
8.Сотир Балоски М.О.Велгошти-Рамне
9.Радован Велјаноски М.О.Кошишта
10.Васка Петреска М.О.Железничка Населба
11.Љупка Трифуноска М.О.Лескоец и Скребатно
12.Ристо Маркоски М.О.Орман Д.Г Лакочереј и Подмолје
13.Васил Лошкоски М.О.Поранешна Мешеишка Општина-општина Дебрца
14.Димитар Димитреиски М.О.Поранешна Коселска Општина
15.Крсте Спасески М.О.Абас Емин и 7 Ноември
16.Лазар Јованоски М.О.Видобишта и населба Гоце Делчев
17.Науме Јанкоски М.О.Населба Рача,Коњско и Елшани
18.Номче Цаноски М.О.Пештани,Трпејца и Љубаништа
19.Лазар Каранфилоски М.О.Дејан Војвода
20.Наум Илоски М.О.Воска-Далјан
21.Јонка Јоноска М.О.Д.С.и Г.Дебрца - општина Дебрца

 
  изработено од Medium 3