За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

Согласно член 15 точка 2 а во врска со член 27 точка 3 од Статутот на З.П.Охрид и Дебрца на предлог на извршниот одбор на 8 седница на собранието одржана 17.12.2022 год.усвои:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА
На органите и телата на собранието на З.П.Охрид и Дебрца Охрид

З.П.Охрид и Дебрца според податоците со месец Октомври 2022 год.добиени од Фпиом преку Одборот на организираната организација во СЗПМ брои околу 11.300 пензионери кој доброволно на територијален принцип се членови на солидарниот фонд и на нашето З.П.и кој редовно плаќаат месечна членарина а врз таа основа ги остваруваат сите права, должности и бенефити согласно Статутот и донесените акти од органите и телата во З.П. Според наши сознанија во нашето З.П.не членуваат околу 300 пензионери.
Согласно одлуката за утврдување на единствени критериуми за фин-мат. работење на СЗПМ од 2014 год.З.П.Охрид и Дебрца припаѓа во 4 група која брои од 10.000 до 14.000 членови.
Согласно Законот за здруженија и фондации во Р.С.М.здруженијата на пензионери делува како самостојна, независна, непартиска, невладина и мултиетничка организација.
Нашето З.П.Охрид и Дебрца како и др.З.П.во Р.С.М.се финансира во најголем дел преку собирање на месечна членарина во износ од по 30денари од сите пензионери кои се членови а мал дел преку донации-спонзорста и се трошат согласно усвоениот годишен финансиски план на собранието на З.П.за 2023година кој е во прилог на програмата.
Планираните активности во Програмата за работа за 2023 год.во З.П. ќе бидат ориентациони бидејќи нивната реализација ќе зависи од донесените мерки, препораки и протоколи од владата на Република Северна Македонија а по повод Ковид 19 во текот на 2023година.
ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ ВО З.П.ОХРИД И ДЕБРЦА ЗА МАНДАТОТ ОД 2023 ДО 2027година
Во текот на првото тромесечие од 2023година како најважна активност е да се организираат и спроведат изборните активности и да се изберат членови во сите органи и тела на собранието во З.П.Охрид и Дебрца Охрид за во мандатниот период од 2023 до 2027година.
Изборните активности во З.П.Охрид И Дебрца Охрид ќе се одржат согласно законот за здруженија и фондации, статутот на З.П.и дадените препораки од СЗПМ како и програмата за на собранието за изборите за во мандатот од 2023/27гоидна.Изборната комисија во З.П. избрана од собранието ќе ги преземе сите потребни мерки и активности се со цел изборите да бидат организирани и спроведени во демократска атмосфера, слободни и фер без партиски и политички влијанија согласно законот како непартиска и невладина организација

Области и форми на дејствување
З.П.во 2023година своите цели, задачи и активности на пензионерите ќе ги насочува и остварува во рамките на двете општини Охрид и Дебрца, СЗПМи пошироко и ќе ги остварува овие активности преку своите органи и тела на собранието(Извршен одбор преку неговите комисии и помошни тела), Надзорен одбор, КСПП, стручната служба на З.П.и на други органи и институции надвор од здружението преку залагање за подобрување на:

1.Животниот стандард и статусот на пензионерите во З.П.
Со цел одржување и за поголем животен стандард на пензионерите и нивниот статус З.П.со СЗПМ ќе се залага и во 2023 год.со продолжување на редовната исплата на пензиите и нивното законско усогласување (два пати во текот на годината) иако може да се очекува дека и во 2023година би можеле да имаме состојба на , , Ковид 19, , .
Согласно со актуелниот закон за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ донесен во 2022година усогласување на пензијата се врши во проценти и тоа два пати во текот на секоја календарска година во месец март и месец септември. Во порастот на пензијата учествуват со 50%проценти од порастот на платите и со 50%проценти од порастот на животните трошоци од претходното полугодие во Р.С.Македонија.
Преку постојани барања и дадени предлози од З.П. преку СЗПМ владата на РСМ во април, мај и јуни во 2022година му даде еднократна парична на сите пензионери во износ од по 1000денари а потоа во 2022година од месец Ноември 2022 год.на 4 месечни рати му даде парична помош на пензионерите со пониски пензии од по 3000 и 4000 денари во зависност од висина на големината на примената пензија на секој пензионер.  
Останува заложбата и понатаму З.П.преку СЗПМ до владата на Р.С.М.да се барат и предлагаат и други начини, мерки и основи за подобрување на стандардот на сите пензионери а посебно на пензионерите со пониски пензии.
Овие активности ќе се реализираат преку органите на З.П.и СЗПМ.
Во контекст на подобрување на животниот стандард на пензионерите З.П.ќе даде директна хуманитарна материјална помош во пакети од прехранбени и хигиенски производи на болни изнемоштени и на пензионери со пониски пензии во текот на 2023 год.Исто така ќе се реализираат и други хуманитарни акции(собирање на облека, обувки, храна) и други активности организирани и спроведени преку учество на наши активисти преку комисиите и активот на пензионерки како помошни тела на И.О.и М.О.во З.П. а во соработка со општините Охрид и Дебрца, Црвениот крст Охрид кои ќе му се дадат на пензионери од З.П.и на лица кои се сместени во Геријатрија и други стационари во Охрид.
З.П.ќе се залага преку градоначалниците на општините Охрид и Дебрца да се избори за поповолен статус и третман на пензионерите согласно законот за локална самоуправа.

2.Здравстена и социјална заштита на пензионерите
Од 2020 год.кога беше прогласена светска панденија од заразната болест Ковид 19 и донесените мерки и активности од владата на Р.С.М.беа насочени кон сузбивање или намалување на последици по здравјето на луѓето. Во ова група најзагрозена и ризична категорија од ова болест беа постарите лица во кој се и пензионерите па затоа повеќето мерки и препораки беа насочени кон ова популација преку вакцинирањето. Во втората половина од 2022 год.спласна пандемијата на Ковид 19 но се уште од страна на СЗО не е прогласена за завршена и затоа е потребно да се продолжи со едуцијата на пензионерите преку разни форми на информирање, давање на помош од заштитна опрема и средства за дезинфекција, маски и друго од З.П.или во соработка со црвениот крст Охрид со кои во изминатиот период имавме одлична соработка преку кој се вршеше достава на разни производи, заштитна опрема, маски и друга помош на нашите пензионери која треба да се продолжи по потреба и понатаму во текот на 2023година.  
Здравјето на пензионерите останува од витално значење на кој е потребно да му се даде значење во активностите и во 2023 год.во З.П. а ќе се остварува преку годишната програма за работа на комисијата за здравство а со цел:
Подобрување на сите здравствени услуги, давање на приоритет при користење на услугите во амбулантите и болниците, подобро функционирање на патронажната служба, домашниот доктор, ослободување од плаќање на партиципација за услуги и лекарства, зголемување на позитивната листа на лекови со намалување на поскапите лекови, поредовно снабдување на лекови од позитивната листа во текот на целиот месец, зголемување на паричниот износ на најниската пензија или целосно бесплатно болничко лекување и друго.
До колку има услови преку фпиом согласно мерките за Ковид 19 во текот на 2023 год.ќе се продолжи со користење на климатско -бањска рекреација а нашето З.П.ќе продолжи да склучува договори со Дебарски и Негорски бањи а ќе се прошири по потреба и со други бањи во Р.С.М. за користење на бањско лекување со одреден бенефит -попуст.
Постојано З.П.преку СЗПМ кај М.З. ќе се заложи за целосно функционирање на руралниот доктор и подвижните аптеки во општините Охрид и Дебрца и во Р.С.Македонија.
Ќе се продолжи по можност да се извршат разни едукации од областа на теми од здравството преку одржување на предавања, трибини и др.на пензионерите во З.П.од лекар од нашето З.П.или надвор од него а кој ќе одржуваат согласно актуелните мерки и протоколи донесени од владата на Р.С.М.во зависност од состојбата на Ковид 19.
Ќе се води грижа за болните и изнемоштени пензионери, преку вршење на домашна посета и во геријатриското оделение Охрид со давање на помош од прехранбени и хигиенски производи согласно одлуката на И.О.од активисти од М.О.активот на пензионерки, комисијата за здравство и други во услови на состојбата на Ковид 19.
Ќе се продолжи и понатаму со барање до општините Охрид и Дебрца за изградба на Дом за сместување на стари лица преку лични контакти и писмени барања до нив.
Овие активности ќе ги реализира Извршниот одбор преку Комисијата за здравство и социјална политика и Месните ограноци во З.П. во координација со СЗПМ.

3.Членарина и средства од солидарниот фонд.
Членарината се прибира месечно од секој пензионер член на нашето З.П.кој плаќа по 30 денари од кои 27, 50денари се доставуваат на сметка на нашето З.П. додека 2, 50 денари од членарината се запира за членството во СЗПМ и за реализација на заедничките активности со сите З.П.членки на СЗПМ како и за издавање на весникот , , Пензионер Плус, , кој служи за редовно информирање на пензионерите за сите позначајни активности во сите З.П.
Имено од 2021 год.до сега средствата за солидарно осигурување постапно се зголемуваше од 120 и сега достигна до 150 денари и секој пензионер член на нашето З.П.и на СЗПМ ги плаќа секој месец преку задршка од пензијата од страна на фпиом и ги доставува на Одборот на регистрираната организација во СЗПМ каде е формиран солидарен фонд.Со овие средства не располагаат З.П.Овие солидарни средства во фондот се користат строго наменски за исплата на посмртна помош на семејството на пензионери кој сега изнесува 30.000ден.Во текот на 2021и 2022година поради поголемата смртност на пензионери од ковид 19 фпиом не беше во можност да ги исплаќа во целост посмртните трошоци и затоа О.О.О донесе одлука сумата за солидарен фонд привремено да се намали исплатата за 5000денари од вкупно 30.000денари.Од месец јули 2022година откако се стабилизира состојбата со смртноста на пензионерите почна да се исплаќа целата сума како и разликата од по 5000денари на оние за кои беше времено запрена. Не може да се предвиди што ќе се случува во 2023година со солидарниот фонд останува да се следи преку О.О.О во СЗПМ.
Месечната членарина од пензионерите кој се задржува во фпиом врз основа на закон за пиом се доставува до одборот за организираната организација при СЗПМ и се дозначува до секое З.П.во СЗПМ во Р.С.Македонија.
Со цел да станат членови на З.П.и на солидарниот фонд на оние пензионери кој досега не пристапиле од различни причини , преку активисти во М.О.емисии на медиумите и други форми на информирање и непосредно да се запознаат со поволностите од нивното членство во нашето З.П.а со цел нивно зачленување во З.П.

4.Култура, ревии, средби, дружења, излети и рекреација на пензионерите
Во 2022г.поради намалување на интензитетот на ковид 19 беа одржани 20 регионални и републички ревии на песна, музика и игри што значи се реализираа поголем дел од планираните програмски активности во З.П.
Во текот на 2023 год.доколку престане пандемијата по Ковид 19 или се намалат рестриктивните мерки ќе реализираат и активностите кои ќе се планираат.
Важен сегмент од живеењето на пензионерите во З.П.е културата, излетите, ревиите, средби, дружења и рекреација со цел подолго и благопријатно минување на пензионерските денови.Во тој правец ќе се продолжи и ќе се подржат сите активности за подобар, побогат, позабавен и по квалитетен културен забавен живот на пензионерите во рамките на З.П.заедно со други З.П.во земјата и странство а во координација со СЗПМ а посебно преку:
Активно учество на регионални и 21 републички ревии на песна, музика и игри во 2023година преку Куд „Далги“ , при З.П.Охрид и Дебрца за што по потреба ќе се купат дополнителна опрема и реквизити за Куд Далги и неговите членови.
З.П.активно ќе се учестува и на разните републички манифестации, средби, дружења и друго кои се одржат во земјата и странство во 2023година.
На 20 јуни 2023г.на пригоден начин ќе се одбележи 73 години од постоењето на нашето З.П.а по оценка на И.О.ќе се подготви посебна програма со мерки и активности заедно со стручната служба на која ќе се поканат да учествуваат пензионери и од други З.П.во земјата и странство а во зависност од состојбата со Ковид 19.
Ќе се продолжи со одржување на меѓугенерациски средби во З.П.преку комисијата за творештво, издаваштво литература, драмска и меѓугенерациска соработка.
Ќе се продолжи со организирање на еднодневни излети, екскурзии, средби, дружења и др.со пензионерите во Месните ограноци во текот на 2023 год.во зависност од состојбата и услови од Ковид 19 на релации определени со одлука од И.О.а превозот ќе биде на сметка на З.П.а другите трошоци ќе ги сноси секој пензионер кој ќе патува на излетот.
Носител ќе биде Извршниот одбор преку Комисијата за култура и Месните ограноци

5.Спортски активности
Во текот на 2022 год.согласно актуелната состојба и мерките за Ковид 19 во организација на СЗПМ беа одржани регионалните спортски натпревари во Дебар на 19.06.2022 год. додека 26 РПСН се одржаа во Охрид на 14.09.2022г.на кои нашето З.П.беше во своиство на домаќин и според сите добиени оценки било досега најуспешен домаќин.На 26 РПСН се одржа натпреварите во поголем број на спортски дисциплини за разлика од 2022 год.на кои учествуваа над 280спортисти од 38 З.П.На овие 26 РПСН нашето З.П.го стана севкупен победник и го доби преодниот пехар со што го освои екипното прво место по 8 пат од кои два трајни пехари (2011/16) и стана најуспешно З.П.во историјата на одражаните 26 РПСН.
Во текот на 2023година во зависност од условите и состојбата со Ковид 19во З.П.ќе се продолжи со спортските акивности на пензионерите преку организирање на изборни општински и учество на регионалните и 27 републички спортски натпревари.За потребите на спортската екипа и спортистите по потреба ќе се купат опрема и реквизити.
Носител на активноста ќе биде И.О.Комисијата за спорт и Месните Ограноци

6.Потикнување и следење на активности во Месните Ограноци
Во текот на 2022година беа реализирани во поголем дел програмските активности во М.О.поради мерките за Ковид 19 но се надеваме дека во 2023година конечно ќе заврши.
Месните ограноци е основната клетка во кои пензионерите ги остваруваат сите потребни статутарни и програмски активности.Преку М.О.ќе се врши натамошно поттикнување на сите активности со помасовно учество на пензионерите од М.О.Со оглед дека М.О.немаат просторни услови во корелација со општините Охрид и Дебрца и во 2023 год.ќе се продолжи да се бара да се створат просторни услови со цел да се отворат клубови за дневен престој на пензионерите каде ќе ги реализираат дел од своите активности согласно склучените меморандуми помеѓу СЗПМ и ЗЕЛС и З.П.со општините.На М.О.стручната служба ќе му дава непосредна стручна помош на Месните одбори преку изготвување и давање на насоки за работа на М.О.во 2023 год.
Овие активности ќе ги спроведи И.О.Комисиите и Месните Ограноци.

7.Волонтерско работење и заштита на животната средина и екологија
Ќе се развива и потикнува волонтерското работење кај пензионерите а во согласност со законот за волонтерство во Р.С.Македонија.Активностите ќе се насочат кон грижа и потикнување од поголема заштита на животната средина и екологијата од нашите пензионери преку активно учество во разни непосредни акции организирани од З.П.и во соработка со др.субјекти.
Носител на активноста е И.О.преку комисиите, М.О.и активот на пензионерки.

8.Материјално и финансиско работење на З.П.
Основен извор на прибирање на финансирање е членарината на пензионерите а помал дел од донации, спонзорство, финансиска парична подршка и материјална помош.
Сретсвата ќе бидат наменети согласно финансискиот план и програмата за работа и за строго наменско користење на членарината за 2023година кој ќе биде составен дел на ова годишна програма кој може на крајот на годината да се донесе одлука за измена и дополна на финансискиот план за 2023година.
Носител на ова активност ќе биде И.О.Стручната служба и Надзорниот Одбор.

9.Потикнување и поддршка на творештвото и издаваштвото во З.П.
Во текот и на 2023 год.како и досега пензионерите ќе се потикнуват, подржат и помагаат да творат дела како (книги, песни, раскази, новели и др.) како и нивно издавање со што ќе се збогатува културното живеење во З.П.и СЗПМ.Творците на сите дела можат да достават апликации по објавени огласи од СЗПМ за добивање на парични средства во 2023година.
Носител на ова активности ќе биде И.О преку комисијата за творештво, издаваштво литература, драмска, ликовна.музичка, поетска и друго и активот на пензионерки.

10.Одржување и развивање на соработка.
Во изминатите години нашето З.П.одржуваше соработка со СЗПМ и З.П.Солидарност Аеродром Скопје, Кочани и со други З.П.во земјава а во странство со З.П. Врање Р.Србија, Поградец Р.Албанија, Костур Р.Грција, Сандански Р.Бугарија но поради пандемијата од Ковид 19 беа реализирани мал број на активности. Во текот на 2023 год.во зависност од мерките и состојбата со Ковид 19 ќе продолжи и ќе се интензивираат овие активности со З.П. во земјата и странство а со пензионерите од Сандански Р.Бугарија и Костур од Р.Грција ќе се залага ако е можно да се потпише меѓусебна спогодба за соработка.
Во 2023 год.останува определбата со соодветно здружение од Црна Гора а по можност со град Будва со кој нашата општина Охрид е збратимена да се воспостави контакт со можност за соработка.Исто така останува да се бара соодветно здружение од Р.Турција да се воспостави соработка а посебно со градови со кој општината Охрид има соработка.
З.П.со градоначалниците и советите на општините Охрид и Дебрца ќе се продолжи со досегашната добра соработка согласно склучените меморандуми за соработка со воведување на нови содржини и активности а ќе се залага да се воведе бесплатен јавен превоз на пензионерите од З.П.во двете општини.
Ќе се продолжи соработката со Црвениот крст Охрид со кој имаме склучено меморандум за соработка, со фпиом, фзо, Јзу Општа болница Охрид, мвр-свр Охрид, Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот, образовните и културните установи и др.субјекти од општините.
Носител ќе биде И.О. преку Комисијата за соработка и Месните ограноци.

11.Тековно и инвестиционо одржување на Домот на пензионери Охрид
Домот на пензионери Охрид е изграден во 1971г.и неговата функционалност е битно намалена поради неговата старост и затоа постојано се јавуваат дефекти на сите инсталации во Домот за кој З.П.одвојува и троши многу средства од членарината на пензионерите.Како најголем проблем е кровот кој подолго време прокиснува и му нанесува голема штета на сите простории и инсталации во Домот и затоа има потреба од негова целосна реконструкција и промена со нов материјал.Со носењето на преиначената судска правосилана пресуда по нашата тужба за утврдување на сопственост домот, сега домот е во сопственост на Р.С.М.со кој управува фпиом а нашето З.П.Охрид е само корисник на домот без да плаќа закупнина согласно законот за здруженија и фондации. СЗПМ заедно со З.П.во 2021 год.покрена и достави иницијатива до собранието на Р.С.М.за измена и дополна на член105 од законот за здруженија и фондации со барање домови на пензионери кои сега ги користат З.П. (како што и нашето)да му се дадат во сопственост и отстапат на З.П.но се уште се нема произнесено собранието на Р.С.М.).Исто така е покрената иницијатива преку СЗПМ во името на сите засегнати З.П.меѓу кој и нашето З.П.да достави барање до владата на Р.С.М. да донесе одлука со која ќе му се отстапат објектите-домовите на пензионерите на З.П.на бесплатно трајно користење.Во текот на 2022година нашето З.П.нема добиено одговор од владата на РСМ по нашето барање од 07.12.2021година за одстапување за трајно користење на домот на пензионери Охрид но имаме добиено само известувања од Министерството за труд и социјална политика со кое не известува нас и владата на РСМ дека тие не биле надлежни по нашето барање, додека ФПИОМ писмено не известува нас и владата дека тие го загубиле судскиот спор со правосилна судска пресуда од апелациониот суд Битола од 12.06.2001г.а по жалба по П.бр.466/95 со кое барале да станат сопственици на домот на пензионери Охрид.Ова значи останува да добиеме конечен одговор од владата на Р.С.М.за што стручната служба останува да го следи исходот на ова наше барање. Дотогаш З.П.ќе бара решение преку фпиом за замена на кровот и санација на просториите во домот на пензионерите.Но и покрај тоа З.П.како и досега така и во 2023година ќе врши делумно тековно и инвестиционо одржување на домот и редовно годишно осигурување.
Носител на ова активност е И.О.преку Комисијата за станбено деловен простор и стручната служба во З.П.и клубот на пензионери Охрид.

12.Снабдување на пензионерите од З.П.преку тду з.п.клуб на пензионерите дооел Охрид. Снабдувањето со огревни дрва во 2022 год.се одвиваше со поголеми потешкотии поради нестабилно и често менување на цената од Ј.П.Н.Шуми и кои не придржува во целост кон договорената динамика за носење на дрвата до пензионерот преку клубот на пензионери па останува да се надеваме дека во 2023 год.ваквите потешкотии нема да ги има.
Посебен акцент клубот ќе стави за навремената наплата на долговите од купувачите во 2022  год.како и од поранешните години и превземање и на сите потребни мерки и активности.
Носител на овие активности ќе биде клубот на пензионери преку Месните ограноци во З.П.

13.Информираност, Јавност, Транспарентност и Отчетност во З.П.
Принципот на јавност, транспарентност и отчетност во работењето на З.П.и понатака ќе се применува и ќе се врши преку разни форми на информирање на пензионерите и пошироката јавност како што се непосредни и лични контакти, состаноци во месните ограноци, информативни билтени, преку пишаните и електронски медиуми како што е на подстраницата на нашето З.П. на веб-страната на СЗПМ потоа преку Пензионер плус и др. медиуми потоа преку давање на соопштенија, интервјуа, известувања преку веб порталите како и учество во емисии на локалните и регионалните медиуми и друго.

14.Заради постојана отчетност во работењето преку надзорниот одбор во З.П.ќе се вршат непосредни увиди и контроли во работењето во З.П.и клубот во трошењето на парите со цел дали е во согласност со годишната програма и финансискиот план за 2023 год.како и со законските прописи преку кој ќе се примени принципот на јавност, транспарентност и отчетност на работењето во З.П.Потоа од страна на собранието преку разгледување на извештаите од Н.О. И.О.и другите органи и тела за претходната година кои ќе ги усвои преку што се врши отчетност на работењето на органите и телата на З.П.
Носител на ова активност ќе биде Извршниот Одбор преку комисијата за информирање и другите помошни тела, надзорен одбор и месните ограноци во З.П.

15.Други активности во текот на 2023година
Во текот на 2023 год.во зависност од новонастанатите потреби и состојби во З.П, Клубот, М.О.СЗПМ и пошироко а ако продолжи состојбата на ковид 19 и ако се донесат нови мерки тогаш ќе се прилагодат сите активности на органите и телата на З.П.кон таквите мерки и затоа ова програма е отворена за нејзина измена и дополна со нови активности во 2023 год.
За сите планирани активности во ова предлог-програма за работа, органите и телата се задолжуваат да изготват свои програми и извештаи за работа за 2023 год.
Програмата за работа за 2023година на З.П.Охрид и Дебрца Охрид од сите членови на собранието едногласно ја донесе и усвои.

  Собрание на ЗП Охрид и Дебрца
Претседател на Собранието
д-р Димитар Спасески
 
  изработено од Medium 3