За нас Организација Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Надзорна комисија Комисија за спорт Комисија за статут
Комисија за екскурзии Актив на жени

   
Борис Зарински – претседател    

СОБРАНИЕ

Борис Зарински Пехчево

Трајче Андоновски Пехчево

Јован Марковски Умлена

Димитар Стаменковски Панчарево

Благој Ајтарски Пехчево

Јордан Стоилковски Црник

Јован Јанчовски Робово

Ѓорѓи Тренчовски Умлена

Александар Капушевски Пехчево

Борис Јовевски Пехчево

Николчо Михаиловски Пехчево

Стојан Јангелов Пехчево

Љубинка Велковска Пехчево

Фиданчо Дончевски Пехчево

Блаже Каракашовски Пехчево

Ванчо Трајановски Пехчево

Лазар Поповски Негрево

Ѓорѓи Пешкирски Чифлик

Димитар Стоичовски Панчарево

Славе Гоцевски Панчарево

Благој Митревски Робово

ИЗВРШЕН ОДБОР

Борис Зарински - претседател

Трајче Андоновски

Јован Марковски

Александар Капушевски

Борис Јовевски

ВанчоТрајановски

Благој Ајтарски

Претседател на ИО Борис Зарински

Секретар на ИО Александар Кацарски

НАДЗОРНА комисија

Благој Ајтарски

Љупка Велковска

Стојан Јангелов

Делегат во Собрание на СЗПМ Јован Марковски

 

 
  изработено од Medium 3