За нас Организација Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
Статутарна комисија Комисија за здравство и социјала
Комисија за култура Комисија за спорт и рекреација
Актив на жени – пензионерки Комисија за солидарен фонд
Комисија за попис Комисија за расход и продажба
Комисија за бањско и климатско лекување Комисија за распределба на гарсоњери
7 ограноци

 

Манасиев Груица - претседател

 

Коцев Ангел - секретар

СОБРАНИЕ

 1. Миновска Македонка
 2. Живковиќ Марија
 3. Петрова Јовка
 4. Мишева Павлина
 5. Маринкова Трајка
 6. Маневски Ванде
 7. Марков Дончо
 8. Младеновси Душан
 9. Трајанов Владимир
 10. Јовановски Стоица
 11. Стојанов Стефан
 12. Димитриевски Добросав
 13. Зафиров Саво
 14. Колев Гоце
 15. Арсов Миливој
 16. Јачев Блаже
 17. Ампов Делчо
 18. Ѓерасимов Санимир
 19. Радев Јовица
 20. Раиќ Трајче
 21. Саздов Љупчо
 22. Манасиев Груица
 23. Коцев Ангел

 


Извршен одбор

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Манасиев Груица - претседател
 2. Марков Дончо
 3. Колев Гоце
 4. Миновска Македонка
 5. Петрова Јовка
 6. Стојанов Стефан
 7. Коцев Ангел
 8. Димитриевски Добросав
 9. Саздов Љупчо
 10. Трајанов Владимир

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Димитриевски Киро – претседател
 2. Јовановски Стоица
 3. Живковиќ Марија

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 1. Колев Гоце – претседател
 2. Миновска Македонка
 3. Зафиров Саво

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС

 1. Славков Стојан – претседател
 2. Јовчевски Драган
 3. Насевски Томе

КОМИСИЈА ЗАРАСХОД И ПРОДАЖБА

 1. Владимиров Тихомир - претседател
 2. Маневски Ванде
 3. Радев Јовица

КОМИСИЈА ЗА БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ

 1. Димитриевски Добросав - претседател
 2. Спасовска Ратка
 3. Раиќ Трајче

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛА

 1. Трајанов Владимир - претседател
 2. Јачев Блаже
 3. Тодосов Мире

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Анастасов Владо – претседател
 2. Младеновси Душан
 3. Милков Живков

КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ГАРСОЊЕРИ

 1. Манасиев Груица – претседател
 2. Мишева Павлина
 3. Костадинов Стојчо
 4. Паланов Ристе
 5. Алексов Димче

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

 1. Јанковиќ Рајна  – претседател
 2. Петров Тимчо
 3. Николивска Злата

АКТИВ НА ЖЕНИ – ПЕНЗИОНЕРКИ

 1. Петрова Јовка – претседател
 2. Маџова Јана
 3. Ќитанова Борка

КОМИСИЈА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

 1. Илиевска Славица – претседател
 2. Јосифовска Блага
 3. Маринкова Трајка
 
  изработено од Medium 3