За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Актив на пензионерки
Комисија за статут и правно економски прашања Комисија за културно забавен живот Комисија за спорт и рекреација
Комисија за станбени односи  и работа со клубови Комисија за здравство   Комисија за хуманитарни активности

   

МИТКО СТЕФАНОВ-Претседател Собрание и на Извршен одбор на Здружението

 

АНГЕЛ ДИМАНОВ-Секретар на Здружението

  Славе Ристов,
Благајник

Собрание

 1. Митко Стефанов-Претседател на Собрание    
 2.  Златка Чачарова
 3. Георги Андреев
 4. Костадин Ѓозев
 5. Јордан Теохарев
 6. Стојче Манолев
 7. Билјана Илиевска
 8. Иванчо Долдуров
 9. Костадинка Николова
 10. Панко Дамјански
 11. Јованче Ставрушев
 12. Злата Димова
 13. Васе Василев
 14. Димитар Ристов
 15. Ванчо Николов
 16. Лилјана Младеновска
 17. Зорка Јованова
 1. Рамадани Ука Бајрам
 2. Ванчо Србаков
 3. Олга Ефтимова
 4. Шекерина Јакимова
 5. Ленче Петрова
 6. Ристо Крстев
 7. Јордан Михаилов
 8. Петре Атанасов
 9. Илија Илиев
 10. Боро Николов
 11. Петар Иванов
 12. Симеон Спасов
 13. Златко Василев
 14. Камче Атанасов
 15. Атанас Ристов
 16. Ибраим Вејселов
 17. Здраве Спасов
 18. Стефан Василев

Извршен Одбор

 1. Митко Стефанов- Претседател на Извршен одбор
 2. Костадин Ѓозев
 3. Стојче Манолев
 4. Иванчо Долдуров
 5. Јованче Ставрушев
 6. Рамадани Ука Бајрам
 7. Олга Ефтимова
 8. Ибраим Вејселов
 9. Камче Атанасов
 10. Петре Иванов и
 11. Петар Атанасов

Надзорен Одбор

 1. Тимчо Дамбов-Претседател на Надзорен одбор
 2. Зујца Маринкова и
 3. Душко Черкезов

Комисија за статут и правно-економски прашања и попис

 1. Камчев Благој-претседател на Комисијата
 2. Стојчев Јован и
 3. Атанас Ѓоргиев

Комисија за спорт и рекреација

 1. Ѓеорги Андреев-Претседател на Комисијата
 2. Илија Трајанов
 3. Димитар Јованов
 4. Стојан Ангелов и
 5. Јордан Теохарев

Комисија за културно-забавен живот

 1. Павлина Кошевец-Претседател на Комисијата
 2. Ванчо Данаилов
 3. Стојанчо Лукаров
 4. Васил Василев и
 5. Славе Николов

Комисија за здравство и хуманитарни активности

 1. Миле Левков-Претседател на Комисијата
 2. Здраве Атанасов
 3. Благица Долдурова
 4. Димитар Ристов и
 5. Јордан Христов

Комисија за станбени односи и работа со клубови

 1. Славе Ристов – Претседател на Комисијата
 2. Илија Свирков
 3. Благој Јашков
 4. Јонче Филиповски и
 5. Златко Василев

Актив на пензионерки

 1. Злата Димова – Претседател на Активот
 2. Златка Чачарова
 3. Невенка Поцкова
 4. Костадинка Николова
 5. Верка Стевкова
 6. Лимонка Ристова
 7. Ематуела Мехмети
 8. Ефтерпи Димитрова и
 9. Трајанка Петрова

ОГРАНОЦИ

ПРВИ ОГРАНОК-РАДОВИШ

 1. Благој Камчев – Претседател
 2. Панче Шукриев-заменик и
 3. Илија Трајанов

ВТОР ОГРАНОК-РАДОВИШ

 1. Виолета Станковиќ-Претседател
 2. Атанас Ѓоргиев-заменик и
 3. Слободан Савевски

ТРЕТ ОГРАНОК-РАДОВИШ

 1. Петруш Стефанов-Претседател
 2. Јован Станболиски-заменик
 3. Фроска Божинова

ЧЕТВРТИ ОГРАНОК-РАДОВИШ

 1. Софка Стевкова-Претседател
 2. Ѓеогри Ташков-заменик
 3. Фатиме Шенгова

ПЕТТИ ОГРАНОК-РАДОВИШ

 1. Лимонка Ристова-Претседател
 2. Стојче Костадинов-заменик
 3. Илија Гоцевски

ШЕСТИ ОГРАНОК-ИЊЕВО

 1.  Крсто Ристов – Претседател
 2. Станој Андонов – заменик и
 3. Димитар Трајков

СЕДМИ ОГРАНОК-ОРАОВИЦА

 1. Васил Василев- Претседател
 2. Глигор Маринков – заменик и
 3. Ефтим Пуреовски

ОСМИ ОГРАНОК-ПОДАРЕШ

 1. Бојчо Митев-Претседател
 2. Митко Христов-замени и
 3. Николчо Ѓоргиев

ДЕВЕТИ ОГРАНОК-КОНЧЕ

 1. Пено Илиев-Претседател
 2. Младен Тодоров – заменик и
 3. Стефан Василев

 

 
  изработено од Medium 3