За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Здружението на пензионерите на општина Сарај, како самостојно здружение е формирана на 08.10.2007 година, согласно Законот за Здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија, Статутот на СЗПМ  и сопствениот Статут - Здружение на пензионери на општина Сарај, регистрирана во Централниот регистар во Скопје. Претходно, пензионерите од оваа здружение членуваа во ЗП Карпош. Иницијатори за формирањето на Здружението на пензионерите на општина Сарај, беа:  Руфат Рамадани, Гани Исмаили, Абедин Кроси, Бајрам Ебиби (покојни) и некои  други. Како самостојно Здружение на пензионери на општина Сарај, според последните податоци на СЗПМ брои за малку 3.000 старосни и семејни пензионери.  Здружението има три ограноци: Сарај, Кондово и Буковиќ. Има Собрание од 13 члена, Извршен одбор од пет члена и четири Комисии. Подетално, во делот  - организација.

Shoqata e pensionistëve të komunës Saraj, si shoqatë e pavarur është themeluar më 08.10.2016, në pajtim me Ligjin për Shoqata qytetarësh dhe Fondacione të Republikës së Maqedonisë, Statutit të LShPM dhe Statutit të vet -  Shoqata e pensionistëve të komunës Saraj, e regjistruar në Regjistrin qendror në Shkup. Më parë, pensionistët e kësaj shoqate ishin anëtar në ShP Karposh. Nismëtar të themelimit të Shoqatës së pensionistëve të komunës Saraj, ishin: Rufat Ramadani, Gani Ismaili, Abedin Krosi, Bajram Ebibi (i ndjerë) dhe disa të tjerë. Si shoqatë e pavarur e pensionistëve të komunës Saraj, sipas të dhënave të fundit nga LShPM numëron për pak 3.000 pensionistë të punës dhe famijlarë.   Shoqata ka 3 (tre) degë: Saraj, Kondovë dhe Bukoviq. Ka Kuvendin prej 13 anëtarësh, Këshillin ekzekutiv prej 5 (pesë) anëtar dhe 4 (katër) Komisione. Më në detaje, në pjesën – organizimi.

 
  изработено од Medium 3