За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарна комисија
Комисија за спорт и рекреација Комисија за култура Комисија за доделување станови
Комисија за тековно одржување Комисија за социјални прашања Актив на пензионерки

 
Веле Алексоски - претседател Олга Новачева - делегат во СЗПМ  

Собрание на ЗП Велес

1. Благој Кочов
2. Олга Ѓорѓиева
3. Веле Алексоски
4. Трајче Николов
5. Светлана Ќулумова
6. Благој Јорданов
7. Методија Диманов
8. Јован Гетов
9. Стојан Кулеџиевски
10. Анѓелина Димитрова
11. Александар Јанев
12. Рајна Маркова
13. Димче Митрев

14. Драган Темелков
15. Бранислав Панов
16. Ванчо Стојанов
17. Мерџана Велева
18. Велизар Трајков
19. Костадин Јанев
20. Стојан Николовски
21. Олга Новачева
22. Ристе Атанасовски
23. Мите Стефановски
24. Љубица Славковска
25. Новак Костадиновски


Извршен одбор

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Веле Алексоски – претседател
 2. Драгица Николовска - секретар
 3. Мерџана Велева
 4. Стојан Кулеџиовски
 5. Рајна Маркова
 6. Бранислав Панов
 7. Стојан Николовски
 8. Благој Јорданов
 9. Благој Кочов
 10. Трајче Ноколов
 11. Новак Костовски

Делегати во СЗПМ

1. Веле Алексоски
2. Олга Новачева

Претседатели на Одбори по Ограноци

1. Славе Јовановски
2. Бошко Костадиновски
3. Борис Петровски
4. Борис Јакимовски
5. Никола Цецев
6. Лазо Бабунски
7. Владимир Зврцинов
8. Петре Коцевски
9. Коле Мечевски
10. Ѓорѓи Попзлатанов
11. Лазо Финоев
12. Љубе Митев
13. Благој Стојанов-Баге
14. Атанас Кочов

Надзорен Одбор

1. Димитар Стојанов – претседател
2. Благојка Јорданова
3. Андреја Голубов

Статутарна Комисија

1. Иван Кичуков – претседател
2. Стојна Крстиќ
3. Атанас Кочов

Комисија за спорт и рекреација

1. Димче Митрев – претседател
2. Јован Андов
3. Орданчо Петровски

Комисија за култура

1. Нада Алексоска – претседател
2. Верица Ѓорѓиева
3. Милан Шојлев

Комисија за доделување станови

1. Верица Спасовска – претседател
2. Благој Стојанов
3. Благој Кимовски

Комисија за тековно одржување

1. Андон Трајков – претседател
2. Иле Настов
3. Стојан Божилов

Комисија за социјални прашања- стратегија грижа на стари лица

1. Страшо Ончевски – претседател
2. Славчо Мајсторски
3. Миле Ѓорѓиев

Актив на пензионерки

1. Неделка Ѓорѓиева – претседател
2. Нада Димовска
3. Нада Драскачева

 
  изработено од Medium 3