За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

П Р О Г Р А М А
За работа на Здружението на пензионери – Велес, февруари 2015 – февруари 2019

I. Инвестициски активности:
Целосно реновирање на Домот на пензионерите:
а) Промена на подот во салата и работните простории-бифе со магацин;
б) Белење и бојадисување на дрвенаријата;:
в) Комплетно реновирање на кујната и санитарните јазли;
г) Замена на дотраените цевки за фекалии со нови пластични во сите станови и гарсониери;
д) Промена на салонитните канцерогени табли на покривот на зградата;
ѓ) Доградба на 1 службен клозет (гости и вработени)
е) Белење на ходниците и санирање на подрумите;
ж) Покривање (тенда) на летната тераса и промена на дрвенаријата која е извор на зараза;

II. Организациски активности

  1. Формирање на клубови на пензионери по сите УЗ и МЗ, особено
  2. Кај новоформираните: УЗ – Тунел, УЗ – Керамидна, УЗ – Шорка. Во руралните населби, формирање на нови ограноци и тоа: МЗ – Отовица. МЗ – Горно Оризари, МЗ – Богомила, МЗ- Иванковци, МЗ – Виничани – Градско.
  3. Застапеност преку свои делегати на сите пензионери од новоформираните ограноци при УЗ и МЗ.
  4. Отворање на рекреативни центри за неколкудневен престој на пензионерите во адаптираните згради:

а) Домот во с. Мокрени
б) Старата училишна зграда во с. Рудник;
в) Старата училишна зграда во с. Подлес

III. Рекреативно-забавни активности:
а) Формирање на играорна група;
б) Музичка група
в) Театарска секција;
г) Зголемување на бројот на спортските дисциплини покрај постоечките како атлетика, пинг-понг итн.
д) Книжевна секција: поети и писатели пензионери
ѓ) Научно истражувачки екскурзии „Запознај ја татковината и нејзините соседи“

IV. Бесплатен превоз, еднаш до двапати месечно село-град:
а) Богомила-Велес
б) Извор-Велес
в)Градско-Велес
г) Иванковци-Велес

V. Неодложно, задолжително активирање на Стратегијата грижа за
a)стари лица:
б) Домашна посета,
в) Материјална, финансиска и здравствена помош со хуманитарното солидарно мото „Од пензионерите – за пензионерите“ (Од нас-за нас)
г) Ангажирање медицинска сестра во службен стан и доктор специјалист– волонтер

VI. Бесплатни посети на музеи, институции и објекти од национален и историски карактер (споменици, музеи, театри, спортски настани – меѓу народни натпревари...)

VII. Логистичка помош на младите – групен откуп на влезници каде што настапуваат лица од првата животна доба – деца и младинци

VIII. Едукативни предавања за лица од трета животна доба (стари).

IX. Чување во постојана резерва на еден стан и една гарсониера за времено давање на семејства кои го изгубиле своето живеалиште во елементарни непогоди - пожар, поплава, земјотрес...

X. Перманентна информираност и транспарентност за работата на Здружението,

XI. Соработка со сите здруженија на пензионери во Р Македонија како и меѓународна соработка

XII. Во фокусот на сите активности на Здружението треба да биде почитта, кон пензионерите, љубовта кон нивните поколенија и кон татковината.

Велес 05.02.2015

ЗП-Велес
претседател:

Проф.др. Веле Алексоски

 
  изработено од Medium 3