За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Секцијата на жени

     
Славко Трајкоски, Претседател на ЗП и ИО Прилеп   Димче Настовски,
Претседател на собрание
  Славица Пожарска,
секретар
  Илија Адамоски,
делегат во СЗПМ

СОБРАНИЕ НА ЗП ПРИЛЕП - ИЗБОРИ 2023 ГОДИНА

 1. Димче Настоски
  Огранок Вишне - ПРЕТСЕДАТЕЛ
 2. Славко Трајкоски
  Огранок Рид -2
 3. Славица Пожарска 
  Огранок  Рид -2
 4. Марија Михајлоска
  делегат
  Огранок Центар
 5. Фанка Николоска 
  Огранок Центар
 6. Фанче Рулеска Николоска
  Огранок Бончејца
 7. Миле Тасламически   
  Огранок  Бончејца
 8. Златко Ангелески
  Огранок Варошко мало
 9. Слободанка Дисоска
  Огранок Варошко мало
 10. Зоре Синадиниски 
  Огранок Сточен Пазар
 11. Дано Стеваноски
  Огранок Сточен Пазар
 12. Тода Сталеска
  Огранок Гоце Делчев
 13. Димитрие Макрески
  Огранок Гоце Делчев
 14. Данчо Звездакоски
  Огранок Точила
 15. Лилјана Русеска
  Огранок Точила
 16. Шона Петреска
  Огранок Вишне
 17. Маргарита Петреска
  Огранок Вишне
 18. Вера Мирческа
  Огранок  Рид -1
 1. Миланче Штаргоски 
  Огранок Рид -1
 2. Ицко Најдоски
  Делегат Тризла -1
 3. Драгица Иваноска
  Огранок Тризла -1
 4. Јордан Кузманоски
  Огранок Тризла -2
 5. Верка Цветкоска
  Огранок Тризла -2
 6. Зора Абрашоска
  Огранок Ѓогдере
 7. Стеван Ацески 
  Огранок Ѓогдере
 8. Живко Паскоски
  Огранок Тризла -2
 9. Радислав Трпески
  Огранок с.Кривогаштани
 10. Киро Анѓелески
  Огранок с. Долнене
 11. Љупчо Мицески
  Огранок с. Тополчани
 12. Медин Топалоски
  Огранок с. Ропотово
 13. Милан Талески  
  Огранок с. Ропотово
 14. Киро Коруноски
  Огранок -Варош
 15. Еленица Пешталеска 
  Огранок Корзо
 16. Слоботка Зојческа
  Огранок Корзо
 17. Пецо Котески
  Избран по чл.13 ст.1 од Статутот
 18. Лилјана Попоска
  Избрана по чл.13 ст. 1 од Статутот
 19. Благоја Јовески
  Избран по чл 13 ст. 1 од Статутот

ИЗВРШЕН ОДБОР

1.Славко Трајкоски - огранок Рид-2 - ПРЕТСЕДАТЕЛ
2.Орде Кузманоски- огранок Тризла-2
3.Маргарита Петреска - огранок Вишне
4.Вера Мирческа-Огранок Рид- 1
5.Златко Ангелески- огранок Варошко маало
6.Марија Михајлоска- огранок Центар
7.Живко Паскоски- огранок Обршани
8.Медин Топалоски- Ропотово
9.Димитрија Макрески - огранок Гоце Делчев
10.Фанче Рулеска Николоска- огранок Бончејца
11.Лилјана Русеска- огранок Точила
12.Стеван Ацески - огранок Ѓогдере
13.Еленица Пешталеска- огранок Корзо
14.Зоре Синадиноски- огранок Сточен пазар и
15.Ицко Најдоски- огрнок Тризла 1

НАДЗОРЕН ОДБОР

1.Тале Стојаноски- за претседател
2.Флора Чакалароска- член и
3.Борис Кремчески- член

За делегати во Собранието на СЗПМ се избрани:

1.Славко Трајкоски
2.Илија Адамоски

ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ

Комисија за статутарно правни прашања

1.Борче Ристески за претседател
2.Стеванка Николоска - член
3.Благоја Христоски- член

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

1.Флора Чакалароска-- претсдател
2.Киро Трајкоски-член
3.Диме Билески- член

КОМИСИЈА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

1. Илија Зајкоски-претседател
2.Ѓоре Рунтески- член
3.Стеван Попоски член.

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ

1.Славица Јованова- претседател
2.Мицо Мицоски- член
3.Мирослав Кузманоски- член

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛА

1.Др. Жарко Митрески - претседател
2.Лилјана  Чопелоска- член
3.Лилјана Костоска- член

Одбор што ќе раководи со Секцијата на жени:

1.Снежана Димеска – за претседател
2.Панде Ристеска за член
3.Тања Зафироска за член

 

 
  изработено од Medium 3