За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Актив на пензионерки
Комисија за спорт  Комисија за културно забавен живот Комисија за здравство и социјална заштита

Ограноци
Карпош 1 и 2, Карпош 3 и 4, Влае со Злокуќани и Бардовци, Тафталиџе 1 и 2, Владо Тасевски и Козле

 
Димитрије Димовски, Претседател на ЗП и ИО   Павле Василевски, Секреатар на ИО

СОБРАНИЕТО ЗА ПЕРИОД  2023-2026 ГОДИНА

 • Светлана Петковска
 • Снежана Ковачевиќ
 • Рада Мијајлеска
 • Фимка Спасовска
 • Кирил Штериев
 • Лилјана Цветковска
 • Снежана Марковска
 • Слободанка Јанева
 • Елиза Зарезанкова
 • Алексо Дојчиновски
 • Димитрије Димовски
 • Слободанка Исијановска Виолета Марковска
 • Снежана Димовска
 • Спасија Здравковска
 • Живко Божиновски Иван Кралевски
 • Љубе Велковски
 • Павле Марковски
 • Славица Канарева
 • Цена Аѓелковиќ
 • Ристо Кадиев
 • Вера Павловска
 • Љубинка Стојановска
 • Цветан Божиновски

Извршен Одбор

 • Димитрије Димовски
 • Љубица Куцуловска
 •  Благоја Петковски
 •  Павле Василески
 • Божин Јованов
 • Радка Илиевска
 • Станојко Трајановиќ
 • Ѓорѓи Ѓорѓиевски
 • Киро Коколански

Надзорен Одбор

 • Марија Павловска
 • Драгица Никова
 • Загорка Јанчевска

Комисија за спорт

 1. Ѓорѓи Ѓоргиевски - Претседател
 2. Илија Балевски
 3. Илија Доневски
 4. Цветан Божиновски
 5. Стојан Нацевски
 6. Ѓорѓи Станорвски
 7. Павле Марковски

Комисија за рекреација и одмор

 1.  Радка Илиевска - Претседател
 2.  Станојко Трајановиќ
 3.  Димитар Грамбозов
 4.  Десанка Терзиевска
 5.  Љубица Куцуловска
 6.  Митре Божиновски

Комисија за културно забавен живот

 1. Лилјана Цветановска - Претседател
 2.  Иванка Каранфилова
 3.  Светлана Петкова
 4.  Пандора Тодоровска
 5.  Иван Костадиновски
 6.  Милица петрушевска
 7.  Борислава Ивановска

Комисија за здравство и социјална заштита

 1. Спасија Здравковска - Претседател
 2. Верка Смилковска
 3. Нада Видина
 4. Слободанка Јанева
 5. Вера Павлова
 6. Митре Златановски
 
  изработено од Medium 3