За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  ПРОГРАМА  
Страници на здруженија

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ЗП ВЕВЧАНИ ВО 2015 ГОДИНА

На почетокот од оваа 2015 година, Собранието на Општинското Здружение на Пензионерите од Вевчани, ја донесе својата Програмата за работа и за работата на Комисиите. Главно Програмата има за цел да го подобри социјалниот, здравствениот и животниот стандард на пензионерите, активно да се вклучат во културните и спортските активности на ниво на регион и во рамките на Републиката, согласно Статутот и Програмата за работа, да делува заеднички со сите органи и тела на СЗПМ и да ги почитува неговите ставови и одлуки.

Според претседателот на Извршниот одбор на Општинското Здружение на пензионери на Вевчани, Витомир Костојчиноски, основните носечки цели и задачи во Програмата на ОЗПВ за 2015 година, се темелат на реалните факти кои може да се реализираат, истите се приоритетни и од интерес на пензионерите, а тие се:

 • Поголемо ангажирање на пензионерите во здружението и поактивно, поорганизирано и поконструктивно работење на органите и телата согласно Статутот на здружението,

 • Соработка со Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија со посебен акцент со здруженијата на пензионери од југо-западниот регион,

 • Грижа за создавање на уште подобри услови за работа на Клубот на пензионерите,

 • Уште поголемо унапредува и продлабочување на соработката со Општината Вевчани, која и досега ги подржува во сите пензионерски активности и идеи, во рамките на материјални и други можности,

 • Во соработка со Здравствениот дом, повремено ќе бидат организирани бесплатни прегледи на пензионерите, како што се мерење на холестерол, крвен притисок, шеќер во крвта и други прегледи од приоритетен карактер,

 • Во рамките на можностите ќе се дава еднократна материјална помош на најзагрозените категории на пензионерите,

 • На покана на Локалната самоуправа претставници на здружението ќе бидат присутни на седниците на Советот, посебно кога ќе се расправа за прашања од општ интерес на Општината и на пензионерите,

 • На културен план, ќе бидат организирани изложби на слики, промоции на книги од пензионери членови на ЗП Вевчани, но и од други автори, како и други културни активности. Во блиска иднина ќе биде формирано и сопствено КУД, од пензионери од здружението, кои имаат афинитети и кои го негуваат изворниот фолклор од ова поднебје,

 • Една од приоритетните активности за кои постои голем интерес кај членството е организирање на еднодневни екскурзии, излети со посета на културни-историски и природни реткости, споменични обележја и верски објекти во републиката и во странство,

 • На спортско рекреативен план ќе учествуваме на сите регионални и републички спортски натпревари на СЗПМ во дисциплини за кои ќе пројават интерес и афинитет пензионерите-спортисти,

 • Скромно за почеток во 2013 година, за прв пат настапивме на Регионалните спортски натпревари во Струга, а во 2014 екипно на 19-те регионалните спортски натпревари во Самоков кај Македонски Брод, во екипна конкуренција во дисциплината шах. Нашата екипа ја сочинуваа: Живко Мурџески, Гаврил Бебекоски, и Симон Кукоски.

 • Пензионерите од ЗП Вевчани ќе учествуваат на сите активности на СЗПМ во граница на своите можности.

 • Програмата е од отворен карактер и може да се надополнува во текот на годината со други активности.

Април, 2015 год.

ОЗП-Вевчани
Извршен одбор
Претседател
Витомир Костојчиноски

 
  изработено од Medium 3