Инфо  

Известување за посмртна помош

2.1.2024 Висината на исплатата на посмртната помош што се исплатува на семејството на починатиот пензионер изнесува 35.000 денари за починатите пензионери од 1 јануари 2024 година
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3